Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti od študijskega leta 2023/24

Doktorski študijski program Kineziologija traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk (KT) in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Študijske obveznosti so v skladu s 36. in 37. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo, ovrednotene po evropskem kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer System), kar daje podlago za mednarodno izmenjavo študentov v državah, ki uporabljajo enak ali primerljiv kreditni sistem.

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela študija v obsegu 60 KT, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo. Posamezen letnik obsega 60 KT, semester pa 30 KT.

Predstavitveni zbornik doktorski študij Kineziologija 2023-24.pdf

Zbornik_Kineziologija_2024_25.pdf

Legenda :

  • T:temeljni,
  • S: strokovni;
  • I: izbirni;
  • O: obvezni;
  • M: mobilnost

 

1. letnik: (organizirane oblike študija 15 KT)

1. semester 2. semester
  KT   KT
Temeljni predmet (T,O) 5 Izbirni temeljni predmet (T,I) 5
       
Seminar (Predstavitev doktorske tematike) (S, O) 5    
       
Individualno raziskovalno delo 20 Individualno raziskovalno delo 25
Skupaj 30 Skupaj 30

 

2. letnik: (organizirane oblike študija 25 KT)

3. semester 4. semester
  KT   KT
Izbirni predmet 1 (S, I) 5    
Izbirni predmet 2 (S, I, M) 5 Individualno raziskovalno delo 20
Izbirni predmet 3 (S, I, M) 5    
       
Individualno raziskovalno delo 15 Tema doktorske disertacije (O) 10
Skupaj 30 Skupaj 30

 

3. letnik: 

5. semester 6. semester
  KT   KT
Individualno raziskovalno delo 30 Individualno raziskovalno delo 30
       
Skupaj 30 Skupaj 30

 

4. letnik: (organizirane oblike študija 20 KT)

7. semester   8. semester  
  KT   KT
Individualno raziskovalno delo 30 Individualno raziskovalno delo 10
    Doktorska disertacija (O) 20
Skupaj 30 Skupaj 30

 

Temeljni predmeti

Metode kineziološkega raziskovanja 1
Kineziološki vidiki raziskovanja: Modul 1: Naravoslovni konteksti kineziologije
  Modul 2: Družbeni konteksti kineziologije

  

Izbirni predmeti

Modeliranje procesov vadbe hitrosti
Metode za proučevanje dolgotrajnega napora
Optimalizacija vadbenih procesov v vzdržljivostnih športnih dejavnostih
Nevromehanski praktikum
Raziskovalne metode in modeliranje v biomehaniki športnih gibanj
Kineziologija v polistrukturnih kompleksnih športih
Kineziologija v monostrukturnih športih
Kineziologija v polistrukturnih konvencionalnih športih
Izokinetika - testiranje mišične jakosti, interpretacija in aplikativnost meritev
Kognitvni in fiziološki vidiki psihičnih procesov v športu
Kompetentnost na področju športa
Bio-psiho-socialni konteksti kineziologije
Sociologija športa
Medijski vidik raziskovanja športa
Specialna športna dejavnost
Management v športu
Filozofija športa - dr.
Razvojna psihologija v športu
Metode kineziološkega raziskovanja 2

 

Organiziranost študija

Organizirane oblike študija zajemajo: strokovne predmete, temeljne predmete, seminar in delo za doktorsko disertacijo. Dva temeljna predmeta sta obvezna, vsi ostali predmeti pa so izbirni. Študent skupaj z mentorjem izbere tri strokovne predmete, ki jih posluša v 3. semestru. Seminar v 1. semestru je obvezen in skupen za vse doktorske študente Kineziologije. S tem zagotavljamo širino študija in interakcijo med doktorskimi študenti. Med organizirane oblike študija štejemo predstavitev teme doktorske disertacije (na sporedu v 4. semestru) ter doktorsko disertacijo z zagovorom (v 8. semestru).

Mentorstvo

Mentorja po lastni presoji in na podlagi njegovih raziskovalnih usmeritev izbere študent pred oziroma ob vpisu. Naloga mentorja je usmerjanje študenta tekom študija (izbira predmetov, seminarjev, predloga in izdelavo doktorata) ter zagotavljanje pogojev za delo na raziskovalni opremi, praviloma v mentorjevem laboratoriju. Študent ima pravico menjave mentorja do pričetka tretjega semestra študija. O menjavi, s katero mora soglašati novi mentor, pisno obvesti starega mentorja in prodekana za znanstveno in raziskovalno delo. Po pričetku tretjega semestra pa o menjavi mentorja na podlagi utemeljene prošnje študenta razpravlja Komisija za podiplomski študij. Somentorstvo se priporoča v primeru interdisciplinarnosti ali večinstitucionalnosti raziskav. O somentorstvu razpravlja Komisija za podiplomski študij.

Strokovni predmeti

Ponudba vsebin strokovnih predmetov na FŠ UL je bogata in široka. Vsebinsko so zaokroženi po katedrah. Izmed ponujenih strokovnih predmetov študent skupaj z mentorjem izbere dva do štiri predmete. Predmeti dopolnjujejo raziskovalno delo študenta. 

Seminarji

Seminarje vodijo mentorji. Seminar je eden in ovrednoten s 5 KT ter obvezen. V okviru seminarjev doktorand poroča o rezultatih svojega raziskovalnega dela in spoznava rezultate raziskav drugih študentov. Študent predstavi rezultate dela v pisni in ustni obliki. V okviru seminarja se od študenta zahteva prisotnost pri predstavitvah drugih študentov in sodelovanje v diskusijah. S tem zagotavljamo razširitev študija preko ožjega področja njegove doktorske disertacije in interakcijo med doktorskimi študenti.

V okviru seminarja doktorand poroča o predpripravi teme doktorske disertacije. S tem se zagotovi dodatna časovna kontrola in zgodnji pristop k načrtovanju doktorskega predloga, ki ga študent razčleni, utemelji in podkrepi z začetnimi rezultati do konca drugega letnika.

Izbirnost

Od organiziranih oblik študija je 1/3 (33,33 %) v obsegu 20 KT izbirnih učnih enot. Obvezen je en temeljni predmet (5 KT), en seminar (5 KT), priprava teme doktorske disertacije (10 KT) in doktorska disertacija (20 KT) v skupnem obsegu 40 KT.

Doktorand skupaj z mentorjem izbere 20 KT (33,33 %) iz nabora predmetov. V okviru ponujenega izbirnega predmeta izbere en modul (5 KT), izmed ponujenih izbirnih strokovnih predmetov pa tri predmete (najmanj 15 KT – 25 %). Strokovne predmete si izbere glede na raziskovalno področje doktorske disertacije. Izbor predmetov do 10 KT je možen tudi iz predmetnikov primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja.

Mobilnost

Doktorandi si bodo v dogovoru z mentorjem lahko izbrali do 10 KT (16,67%) študijskih vsebin predmetov iz drugih programov UL in primerljivih programov drugih univerz. Študent se lahko v času študija do dva semestra izobražuje na drugi univerzi (do 60 KT), tako da lahko do 1/3 (33,33 %) študijskih obveznosti opravi drugje.

Raziskovalno delo za doktorsko disertacijo

Raziskovalno delo je usmerjeno v pripravo in izdelavo doktorske disertacije v skupnem obsegu 180 KT. To je individualno znanstvenoraziskovalno delo, ki ga usmerja mentor. V okviru raziskovalnega dela se od študenta pričakuje udeleževanje z referatom na domačih, mednarodnih konferencah. Obveznost študenta je objava članka kot prvi avtor v reviji s faktorjem vpliva.

Končni izdelek dela je doktorska disertacija, ki je izvirni prispevek k znanosti in mora biti prijavljena v skladu z univerzitetnim pravilnikom o pripravi doktorskega dela. Ostale omejitve glede prijave teme doktorske disertacije so zapisane v Pravilniku o doktorskih disertacijah Univerze v Ljubljani.

Doktorsko delo

Doktorsko delo sestavlja raziskovalno delo (180 KT) in delo, povezano z izdelavo doktorske disertacije v skupnem obsegu 30 KT. V okviru doktorskega dela med organizirane oblike študija štejemo pripravo in predstavitev teme doktorske disertacije v obsegu 10 KT (4. semester) ter izdelavo in njen javni zagovor (8. semester), kar obsega 20 KT. Doktorska disertacija je izvirni prispevek k znanosti, ki mora biti pripravljena v skladu z določili Statuta Univerze v Ljubljani in pravili o doktorskem študiju.