Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Športna vzgoja - temeljni podatki o programu

Vrsta in ime programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje Športna vzgoja

Predstavitveni zbornik za študijsko leto 2019/20


Navedba strokovnega naslova:

Strokovni naslov, ki se pridobi s programom, je: DIPLOMANT ŠPORTNE VZGOJE (UN) / DIPLOMANTKA ŠPORTNE VZGOJE (UN). Okrajšava:  dipl. šp. vzg.


Trajanje programa:

Študij traja 6 semestrov (3 leta) in obsega skupaj 180 KT.

Opredelitev temeljnih ciljev programa:

 • Izobraževanje vzgojiteljev športne vzgoje za delo v obšolskih dejavnostih v osnovnih šolah
 • Izobraževanje vzgojiteljev športne vzgoje za delo v obšolskih dejavnostih v srednjih šolah
 • Izobraževanje vzgojiteljev športne vzgoje za delo v obšolskih dejavnostih v drugih vzgojno-izobraževalnih institucijah in programih
 • Izobraževanje vzgojiteljev športne vzgoje za delo v športnih programih otrok in mladine v zasebnem sektorju


Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • Sposobnost timskega dela in dobrega komuniciranja
 • Fleksibilna uporaba znanja v praksi
 • Poznavanje institucionalnih zahtev (šolska zakonodaja, druga zakonodaja)
 • Poznavanje športa otrok in mladine ter šolskega sistema kot celote in razumevanje vzgojno-izobraževalnih konceptov
 • Uporaba splošnih pedagoških strategij ravnanja in didaktičnih pristopov ter upoštevanje socialnih okvirov pouka
 • Poznavanje razvojne psihologije (razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb otrok)
 • Splošne organizacijske sposobnosti
 • Poznavanje etike in kodeksov strokovnega področja
 • Informacijska pismenost
 • Komuniciranje v tujem jeziku
 • Poznavanje prve pomoči 


Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • Razumevanje antropološko-kinezioloških temeljev športa
 • Poznavanje zdravstvenih vidikov športa
 • poznavanje fizioloških vidikov športa
 • Poznavanje osnovnih biomehanskih vidikov športa
 • Poznavanje splošne didaktike športnovzgojnega procesa
 • Poznavanje biološkega razvoja otrok
 • Poznavanje osnov dela z otroci in mladostniki s posebnimi potrebami
 • Obvladovanje ustreznih diagnostičnih postopkov na strokovnem področju
 • Sposobnost za analizo in načrtovanje športnovzgojnega procesa
 • Poznavanje didaktike posameznih športov, ki so v učnem načrtu za športno vzgojo
 • Organizacijske sposobnosti in znanja za izvedbo šolskih in zunajšolskih športnih programov
 • Poznavanje reševanja iz vode
 • Usposobljenost za delo s sodobnimi učnimi tehnologijami pri športni vzgoji


Sklep Strokovnega sveta RS za šport z dne, 19.6.2012

Arhiv zbornikov  preteklih študijskih let:

2018/2019

2017/2018

2016/2017
2015/2016
2014/2015