Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

VPIS V DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM KINEZIOLOGIJA 2024/25

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

  • Kandidati se morajo na študij prijaviti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko na spletnem portalu eVŠ najpozneje do vključno 1. septembra 2024 (prvi prijavni rok). V primeru, da bodo po prvem prijavnem roku še ostala prosta mesta, bo od 12. septembra 2024 do vključno 23. septembra 2024 razpisan drugi prijavni rok. Vpis bo zaključen do 30. septembra 2024
  • Informativni dan za vpis v doktorski študijski program Kineziologija bo potekal, dne 11. 4. 2024 ob 14. uri na Fakulteti za šport, Gortanova 22, Ljubljana v sejni sobi Inštituta za šport ter prek spletne povezave https://uni-lj-si.zoom.us/j/3962575476.

Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

V primeru tehničnih težav se obrnite na podporo prijaviteljem na eVŠ:

•    evs-prijava.mizs@gov.si
•    01/478-46-59 (vsak delovni dan od 9.00 do 16.00)

Obvezne priloge k prijavi:

•    fotokopija diplome zaključenega študijskega programa (univerzitetnega, magistrskega, specialističnega ali drugostopenjskega), ali kopija začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana,
•    odločbo o priznavanju v tujini pridobljene diplome za namen nadaljevanja študija na UL Fakulteti za šport,  če je diploma pridobljena v tujini,
•    dokazila o povprečni oceni študija in oceni diplome in/ali fotokopija priloge k diplomi (univerzitetne, magistrske, specialistične, drugostopenjske),
•    Ob prijavi na doktorski študij si kandidat izbere mentorja in predloži njegovo ,
•    načrt/opis znanstveno raziskovalnega dela.

Neobvezne priloge k prijavi:
•    dokazila o dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju (objavljeni članki v revijah in monografijah, aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih, razstavah, koncertih; če lahko, priložite izpis iz COBISSA) ,
•    dokazila o prejetih nagradah (Prešernova, Ferbarjeva, itd.) ,
•    dokazila za vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj s področja, kamor se kandidat/-ka vpisuje.

VPIS
O izpolnjevanju pogojev za vpis bomo kandidate obvestili najkasneje do 13. septembra 2024. Vpis sprejetih kandidatov bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2024.