Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Kineziologija - temeljni podatki o programu

Vrsta in ime programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje Kineziologija.

Predstavitveni zbornik programa za študijsko leto 2021/22 (vpisni pogoji, predmetniki in druge obvezne sestavine študijskih programov)


Navedba strokovnega naslova:

Strokovni naslov, ki se pridobi s programom je DIPLOMANT KINEZIOLOGIJE (UN) / DIPLOMANTKA KINEZIOLOGIJE (UN). Okrajšava: dipl. kin.(UN)


Trajanje programa:  

Študij traja 6 semestrov (3 leta) in obsega skupaj 180 KT.


Opredelitev temeljnih ciljev programa:

 • Izobraževanje kineziologov za delo v programih kondicijske priprave
 • Izobraževanje kineziologov za delo v programih fitnes centrov
 • Izobraževanje kineziologov za delo v programih športa in turizma
 • Izobraževanje kineziologov za delo v preventivnih zdravstvenih programih

 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • Sposobnost timskega dela in dobrega komuniciranja
 • Fleksibilna uporaba znanja v praksi
 • Poznavanje institucionalnih zahtev strokovnega področja (ustrezna zakonodaja, strokovna organiziranost)
 • Poznavanje splošnih pedagoških, andragoških in didaktičnih strategij ravnanja
 • Poznavanje etike in kodeksov strokovnega področja
 • Splošne organizacijske sposobnosti
 • Informacijska pismenost
 • Komuniciranje v tujem jeziku
 • Poznavanje prve pomoči

 

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • Razumevanje antropološko-kinezioloških temeljev športa
 • Poznavanje bio-psiho-socialnih značilnosti posameznih starostnih skupin in spolov
 • Poznavanje zdravstvenih vidikov telesne obremenitve
 • Razumevanje fizioloških vidikov telesne obremenitve
 • Razumevanje osnovnih biomehanskih vidikov telesne obremenitve
 • Poznavanje pedagoških, andragoških in didaktičnih vidikov športne vadbe
 • Sposobnost načrtovanja, izvedbe in nadzora vadbe za vplivanje na gibalne in funkcionalne sposobnosti ter telesne značilnosti zdravih oseb
 • Obvladovanje ustreznih diagnostičnih postopkov na strokovnem področju
 • Poznati značilnosti zdrave prehrane ter sposobnost svetovati uporabo prehranskih dodatkov v povezavi z vadbo in zdravim načinom življenja
 • Sposobnost za izdelavo preventivnega vadbenega programa in za sodelovanje pri rehabilitaciji nekaterih tipičnih težav gibalnega sistema (debelost, bolečina v križu, kolenu, ramenu, gležnju)
 • Poznavanje osnovnih značilnosti delovnih in vsakodnevnih obremenitev
 • Poznavanje splošne didaktike športno-vzgojnega procesa
 • Poznavanje telesnega in gibalnega razvoja
 • Obvladanje demonstracije in didaktike posameznih gibalnih in športnih prvin, ki se uporabljajo pri telesni pripravi
 • Obvladanje metod za regeneracijo po telesni obremenitvi
 • Organizacijske sposobnosti in znanja za izvedbo športne vadbe
 • Usposobljenost za pedagoško vodenje posameznikov in skupin med vadbo
 • Usposobljenost za delo s sodobnimi vadbenimi tehnologijami
 • Poznavanje osnov raziskovalnega dela na strokovnem področju

 

V skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17) se univerzitetni študijski program 1. stopnje Kineziologija  uvršča v seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu. Strokovno izobražen delavec v športu je opredeljen v 48. členu Zakona o športu (Ur. list, št. 29/17)

Pravilnik o merilih za določitev javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu

Pred sprejetjem novega Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) je bilo diplomantom univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kineziologija Fakultete za šport dovoljeno delo v športu na podlagi sklepa Strokovnega sveta RS za šport:

Sklep Strokovnega sveta RS za šport z dne, 15.6.2017

 

Arhiv predstavitvenih zbornikov:

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/2017
2015/2016
2014/2015