Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Razpisi 2022/2023

ERASMUS+ razpis za kratkoročne doktorske mobilnosti 2022

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za zbiranje kandidatov za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in /ali prakse v okviru projekta ERASMUS+ KA131-2022

Na ta razpis se lahko prijavijo študenti, ki bodo v času mobilnosti vpisani na katerikoli študijski program tretje stopnje na UL. V primeru mobilnosti z namenom prakse se lahko prijavijo tudi študenti, ki bodo v kratkem zaključili študij tretje stopnje na UL, vendar morajo prijavo na ta razpis oddali še pred zaključkom študija in bodo s prakso zaključili v 12 mesecih po zaključku študija oz. do konca upravičenosti razpisa (kar nastopi prej).

Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 5 zaporednih dni do največ 30 dni. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Če je študent na tretji stopnji predhodno že izvedel Erasmus+ mobilnost z namenom študija ali prakse, skupni seštevek že opravljenega študija in/ali praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev.

V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija lahko študent mobilnost izvede na institucijah, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Obdobje študija v tujini mora biti del študentovega študijskega programa, ki vodi do dokončanja tretjega cikla študija. Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi prakso. Taka kombinacija ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini

Kratkoročno mobilnost z namenom prakse lahko doktorski študenti opravijo v raziskovalnem inštitutu, laboratoriju, organizaciji ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

Na ta razpis se lahko prijavijo tisti doktorski študenti, ki bodo kratkoročne doktorske mobilnosti z namenom študija ali prakse v tujini izvedli od 1. junija 2023 do najkasneje 30. junija 2024.

Finančna pomoč za študente, ki bodo financirani iz tega razpisa, je odvisna od števila dni na mobilnosti in bo v projektu KA131 2022 znašala:

 

TRAJANJE MOBILNOSTI

DNEVNI ZNESEK

ENKRATNI DODATEK ZA ŠTUDENTE Z MANJ PRILOŽNOSTMI*

do vključno 14. dneva fizične mobilnosti

70 €/dan

100 €

od 15. do 30. dneva fizične mobilnosti

50 €/dan

150 €

 

Po potrebi sta lahko v finančno pomoč zajeta tudi po 1 dan potovanja pred aktivnostjo in 1 dan po njej.

 POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

da je v času mobilnosti vpisan na matični članici UL kot študent tretje stopnje; na mobilnost za prakso se lahko prijavijo tudi študenti, ki so ob oddaji prijave (še) vpisani na matični članici UL kot študenti tretje stopnje, mobilnost pa bodo izvedli v času enega leta po zaključku študija tretje stopnje oz. do zaključka razpisa.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+.

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj izpolniti spletno prijavo v VISU in skladu z navodili članice vsaj 30 dni prej in ne več kot 60 dni pred začetkom mobilnosti. Prijavo odda na svoji članici. Prijavi mora obvezno priložiti:

v primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija:

·         Erasmus+ sporazum za študij (Learning Agreement for Studies), podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter

·         plan raziskovanja, potrjen s strani domače in gostujoče institucije.

 v primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom prakse:

·         Erasmus+ sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship), podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter z opredeljeno vsebino prakse.

 Prijava v VISU bo možna od 27.4.2023 naprej. Več informaciji dobite v priloženem dokumentu.

 

Mednarodna pisarna UL FŠ

 

Priloga

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBVESTILO

Vljudno vabljeni na INFORMATIVNI DAN ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA v okviru  programa ERASMUS+ v študijskem letu 2023/2024.

Četrtek, 22.12.2022 ob 13.00 uri v predavalnici C Fakultete za šport.

Mednarodna pisarna UL FŠ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Razpis Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2023/24 – dolgoročna mobilnost

Javni razpis za zbiranje kandidatk in kandidatov za fizično/kombinirano dolgoročno mobilnost študentk in študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2023/24

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2023/24:

Pozor:

 • pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.
 • Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.
 • Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter prijavnice z vsemi dokazili je petek, 3. 2. 2023. (Razpis bo/je odprt od 19.12.2022 dalje)
 • Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.
 • Prijave so možne samo v okviru navedenih bilateralnih partnerjev UL FŠ ( z vsakem partnerjem imamo določeno število mest, eno do dveh mest za posamezno destinacijo in stopnjo študija; če je več prijav za eno mesto bo izveden izbirni postopek na podlagi povprečne ocene  in priloženega motivacijskega pisma). 
 • Seznam partnerjev  UL FŠ najdete na spletni strani Mednarodna sodelovanje (* nekatere pogodbe so v postopku podaljševanja zato lahko pride še do sprememb).

Vsebina in priprava vloge

 • Za prijavo na javni razpis mora študentka oz. študent preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente najkasneje do petka, 3. 2. 2023.
 • Prijavnica (izpolnjena v VISu).
 • Dokazilo o povprečni oceni. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
 • Motivacijsko pismo na največ eni strani.

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje:

Na razpis se lahko prijavi študentka oz. študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študentke oz. študenta na matični članici UL,
 • na razpis se ne morejo prijaviti študentke oz. študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Razpis Erasmus+ praksa za leto 2022/23 

NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«, odda prijavo na svoji matični fakulteti, vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti in najkasneje do 29.6.2023. Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. junija 2022 do 30. septembra 2023.

Prijava mora vsebovati:

 1. prijavnico za Erasmus+ praktično usposabljanje (prijavnico se izpolni v aplikaciji VIS). Študent prijavnico izpolni in podpiše. Potem prijavnico pošlje preko e-pošte  mednarodni pisarni UL, Fakulteti za šport brez ostalih prilog. 
 2. originalno potrjen (vnaprej podpisan in ožigosan) sporazum za Erasmus+ praktično usposabljanje (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship). Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS. Learning Agreement
 3. ​motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati naslednje informacije: kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti; kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini prispevalo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti; opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve …). Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS.

 4.veljavno potrdilo o vpisu (referat), ki ne sme biti starejše od dveh tednov in iz katerega je razvidno, da  ima študent status za celotno obdobje mobilnosti (ta pogoj ne velja za        mlade diplomante, ki mobilnost opravijo po zaključku študija). Če študent ob prijavi še ne more pridobiti potrdila o vpisu, zadostuje potrdilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v naslednje študijsko leto, ki ga izda referat matične fakultete. Obvezna priloga ob prijavi v sistemu VIS.

Prijave v VISU so možne od 18.4.2022 naprej. Upošteva se samo popolne prijave.

MEDNARODNA PISARNA UL FŠ

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________