Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Metode kineziološkega raziskovanja 1


nosilci:
dr. Ferligoj Anuška, prof.

izvajalci:
dr. Leskošek Bojan, doc.

 

Izobraževalni cilji in predvideni študijski rezultati:

Usposobiti študente za pravilno uporabo metodoloških in statističnih pristopov, zlasti multivariatnih, ki se pogosto uporabljajo v raziskovanju na področju kineziologije. V tem okviru se želi usposobiti študente:

–      za izbiro metodološkega pristopa, ki ustreza raziskovalnim ciljem in hipotezam ter drugim okoliščinam,

–      za razumevanje temeljnih konceptov izbranih statističnih metod,

–      za samostojno obdelavo podatkov z obravnavanimi metodami na osebnih računalnikih,

–      za pravilno razlago dobljenih rezultatov.

Vsebina predmeta:

Raziskovalni proces:

–      formulacija problema,

–      raziskovalni načrt,

–      sekundarni in primarni podatki,

–      načrtovanje vprašalnika,

–      merjenje ter zanesljivost in veljavnost merjenja,

–      načrtovanje vzorcev,

–      zbiranje podatkov.

Statistična analiza podatkov:

–      osnovna inferenčna analiza podatkov,

–      pregled multivariatnih metod,

–      grafična predstavitev multivariatnih podatkov,

–      razvrščanje v skupine,

–      metoda glavnih komponent,

–      večrazsežnostno lestvičenje,

–      multipla regresija,

–      faktorska analiza,

–      diskriminantna analiza,

–      linearni strukturni modeli.

Temeljni študijski viri:

–      Tenenbaum G., M.P. Driscoll: Methods of Research in Sport Sciences. Meyer & Meyer Sport, Oxford, 2005.

–      Neuman, W.L.: Social research Methods: Qualitative and quantitative approaches. Boston: Pearson Education, 2006.

–      Ferligoj A.: Razvrščanje v skupine. Metodološki zvezki 4, Ljubljana: FSPN, 1989.

–     Johnson R.A., Wichern D.W.: Applied Multivariate Statistical Analysis. New Jersey: Prentice Hall, 1988 (ali novejša izdaja).

 

Metode kineziološkega raziskovanja 1