Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Mednarodna pisarna Fakultete za šport

PROGRAM ERASMUS+

I. Klasična študijska izmenjava

Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ta razpis za zbiranje kandidatov se nanaša na ključni ukrep KA1 103, učna mobilnost posameznikov.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.  Obdobje mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo od drugega letnika dalje. Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja. Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2020/2021 del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijske mobilnosti in praktična usposabljanja lahko skupaj trajajo 24 mesecev. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje samoiniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje znanja tujih jezikov
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji. Z vseh treh strani podpisan študijski sporazum je pogoj za sklenitev Sporazuma o Erasmus+  nepovratnih sredstvih med UL in izbranim študentom. Sporazum o Erasmus+ nepovratnih sredstvih med UL in študentom mora biti sklenjen PRED odhodom študenta na Erasmus+ mobilnost.

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent UL med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS.

Študenti UL, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Sodelujoče države v programu ERASMUS+ so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so. Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini.

Obdobje študija v tujini mora biti del študentovega študijskega programa, ki vodi do diplome na 1., 2. ali 3. stopnji študija.

Vsi izbrani Erasmus+ študenti, z izjemno naravnih govorcev, morajo pred in po zaključku mobilnosti opraviti spletno jezikovno preverjanje glavnega jezika izmenjave preko spletnega portala OLS.

Za čas trajanja tečajev tujega jezika, ki jih organizirajo univerze v tujini pred začetkom semestra in so hkrati na voljo v sistemu OLS, študenti do finančne dotacije niso upravičeni. Le v primeru, da je tečaj del programa kulturne priprave, pripravljalnega tedna ali da gre za tečaj tujega jezika iz strokovne terminologije iz področja prejemnikovega študija ali za tečaj splošnega jezika na višji stopnji, kot so tečaji, ki so na voljo v sistemu OLS, lahko pridobi študent finančno dotacijo tudi za čas trajanja tečaja. Pri tem mora biti tečaj obvezno vključen v študijski sporazum.

 

Partnerske institucije za klasično študijsko izmenjavo Fakultete za šport so:

 1. CZ, MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO (Erasmus koda: CZ BRNO05); prva in druga stopnja
 2. CZ, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PRAHA (Erasmus koda: CZ PRAHA07); prva, druga in tretja stopnja 
 3. CZ, UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI, OLOMOUC (Erasmus koda: CZ OLOMOUC01); prva, druga in tretja stopnja 
 4. DE, UNIVERSITAT KONSTANZ, KONSTANZ (Erasmus koda: D  KONSTAN01 ); prva  stopnja
 5. DE, RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM, BOCHUM (Erasmus koda: D  BOCHUM01); prva stopnja 
 6. DE, UNIVERSITAET LEIPZIG, LEIPZIG  (Erasmus koda: D  LEIPZIG01 ); prva in druga stopnja 
 7. DE, HUMBOLDT-UNIVERSITAT ZU BERLIN, BERLIN  (Erasmus koda: D  BERLIN13); prva stopnja
 8. DE, FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA, JENA (Erasmus koda: D  JENA01); prva-, druga- in tretja stopnja 
 9. AT, UNIVERSITAET WIEN, WIEN (Erasmus koda: A  WIEN01) ; prva stopnja
 10. ES, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, BADAJOZ (Erasmus koda: E  BADAJOZ01); prva in druga stopnja 
 11. ES, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA "SAN VICENTE MÁRTIR", VALENCIA (Erasmus koda: E  VALENCI11 ); prva in druga stopnja  
 12. ES, UNIVERSIDAD DE GRANADA, GRANADA (Erasmus koda: E  GRANADA01); prva stopnja
 13. ES, UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Erasmus koda: E  LAS-PAL01); prva in druga stopnja
 14. ES, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, MADRID (Erasmus koda: E  MADRID05); prva in druga stopnja 
 15. PL, AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU, WROCŁAW (Erasmus koda: PL WROCLAW08 ); prva in druga stopnja 
 16. PL, AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM EUGENIUSZA PIASECKIEGO, POZNAN (Erasmus koda: PL POZNAN08); prva stopnja
 17. HR, SVEUCILISTE U ZAGREBU, ZAGREB (Erasmus koda: HR ZAGREB01); prva-, druga- in tretja stopnja
 18. PT, UNIVERSIDADE DE COIMBRA, COIMBRA (Erasmus koda: P  COIMBRA01 ); prva in druga stopnja
 19. PT, INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO, PORTO (Erasmus koda: P  PORTO05) ; prva stopnja
 20. PT, UNIVERSITY OF LISBOA, LISBON, (Erasmus koda: P  LISBOA109 ) ; prva stopnja  
 21. IT, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO, ROMA (Erasmus koda: I  ROMA05 ); prva in druga stopnja
 22. IT, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO (Erasmus koda: I PALERMO01 ); prva in druga stopnja
 23. HU, UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION, BUDAPEST (Erasmus koda: HU BUDAPES42 ); prva-, druga- in tretja stopnja
 24. FI, JYVASKYLAN YLIOPISTO, JYVASKYLA (Erasmus koda: SF JYVASKY01); prva in druga stopnja
 25. FI, KAJAANI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Erasmus koda: SF KAJAANI05); prva in druga stopnja 
 26. LT, LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS , VILNIUS (Erasmus koda: LT VILNIUS04); prva stopnja
 27. NO, HOGSKOLEN I NORD TRONDELAG, STEINKJER (Erasmus koda: N  STEINKJ01) prva in druga stopnja
 28. EE, TALLINNA ÜLIKOOL, TALLINN  (Erasmus koda: EE TALLINN05  ); prva in druga stopnja
 29. TR, ANADOLU UNIVERSITY, ESKISEHIR (Erasmus koda: TR ESKISEH01 ); prva in druga stopnja
 30. TR, HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA  (Erasmus koda: TR ANKARA03 ) ; prva  in tretja stopnja
 31. TR, GAZI University,ANKARA (Erasmus koda: TR ANKARA02 ); prva stopnja
 32. DE, Technische Universität Kaiserslautern (Erasmus koda: D KAISERS01); prva stopnja
 33. RO, Vasile Alecsandri University of Bacau (Erasmus koda: ROBACAU01); prva stopnja

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na matični članici UL
 • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.
 • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+

 

MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE

Merila za ocenjevanje vlog dosedanji študijski uspeh;

 • upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj. Upoštevale se bodo vse ocene, ki bodo do izteka roka razpisa vpisane v spletni referat študenta.
 • Motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk. V motivacijskem pismu se lahko poudarijo tudi prijaviteljeve ob študijske dejavnosti in študijski dosežki.
 • opravljene študijskih obveznosti preteklega študijskega obdobja na matični fakulteti

 

FINANČNA DOTACIJA

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobrila sredstva. Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančne pomoči ter morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL.

Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana pred začetkom mobilnosti.

Za prvi dan mobilnosti še šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji, to je lahko prvi dan predavanj, prireditev za dobrodošlico ali prvi dan jezikovne in kulturne priprave, ki je sestavni del mobilnosti in ne dan prihoda v tujino. Kot zadnji dan šteje zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji (to je lahko zadnji dan predavanj oz. dan zadnjega izpita).

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo bo študent podpisal po oddaji prijavne dokumentacije. Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu.

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.

Število odobrenih financiranih mesecev na posameznega študenta bo odvisno od višine sredstev, ki jih bo UL pridobila na razpisu. Če sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, bo UL financirala največ 5 mesecev za mobilnost študentov z namenom študija za en semester in 10 mesecev mobilnosti za dva semestra, ter študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil z UL pred odhodom na študij v tujini. Za informacijo: finančna pomoč za Erasmus+ študijsko izmenjavo bo v študijskem letu 2020-2021 znašala od 420€ do 520€/ mesec; odvisno od države mobilnosti.

Tabela 1: Finančna pomoč

Skupina 1

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

520 €

Skupina 2

Programske države s srednjimi bivalnimi stroški

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija

470 €

Skupina 3

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija

420 €

 

Študenti UL, izbrani na tem razpisu, bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili tudi za dodatek k Erasmus+ finančni pomoči, v kolikor bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil razpis, na katerega se bo UL prijavila. V letu 2019/2020 je dodatek znašal 27,97€/mesec.

Študenti iz socialno šibkejših okolij oz okolij z manj možnostmi bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči upravičeni tudi do dodatne spodbude.  V letu 2019/2020 je višina spodbude znašala 200€ na mesec. 

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa, ki je objavljen na spletnih straneh UL.

Študenti s posebnimi potrebami so slepi ali slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Med posebne potrebe se ne uvrščajo udeleženci iz okolij z manj možnostmi (ekonomski razlogi). Primeri dodatnih stroškov za študente s posebnimi potrebami so: dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd.

 

II. Praktično usposabljanje

Program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi  opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na praktično usposabljanje gre študent/ka lahko že v prvem letniku prve stopnje študija.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2020/2021 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo do največ 24 mesecev. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor ali Erasmus+ koordinator na matični članici študenta in delodajalec, ki podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship«). Z vseh treh strani podpisan študijski sporazum je pogoj za sklenitev Sporazuma o Erasmus+ finančni pomoči med UL in izbranim študentom. Sporazum o Erasmus+ finančni pomoči med UL in študentom mora biti sklenjen pred odhodom študenta na Erasmus+ mobilnost.

Sodelujoče države so članice Evropske unije[1], Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.

Študenti UL, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju praktičnega usposabljanja ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Minimalen obseg dela na praktičnem usposabljanju je 25 ur na teden.

Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančne pomoči ter morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL.

Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana pred začetkom mobilnosti.

Za prvi dan mobilnosti še šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji/delodajalcu, torej prvi delovni dan na praksi. Kot zadnji dan šteje zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji/delodajalcu.

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira praktično usposabljanje v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo bo študent podpisal po oddaji prijavne dokumentacije.

 

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.

 

Če študent opravlja mobilnost na daljavo (študent se v času mobilnosti nahaja v Sloveniji), do finančne pomoči Erasmus+ ni upravičen.

 

Število odobrenih financiranih mesecev na posameznega študenta je znotraj tega razpisa omejeno na 12 mesecev.

 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil z UL pred odhodom na praktično usposabljanje v tujino.

 

Višina finančne pomoči za Erasmus+ praktično usposabljanje v študijskem letu 2020-2021 znaša od 420 € do 520 €/mesec; odvisno od države mobilnosti.

Skupina 1

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

520 €

Skupina 2

Programske države s srednjimi bivalnimi stroški

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija

470 €

Skupina 3

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija

420 €

Mesečnemu znesku osnovne Erasmus dotacije se prišteje dodatek za praktično usposabljanje v višini 100 €/mesec ali  Spodbuda za študente iz okolij z manj možnostmi (le upravičenci) v višini 200 €/mesec.

 

Iskanje podjetij in organizacij

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

 • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni)
 • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno / strokovnimi združenji in sindikati
 • raziskovalni inštituti
 • fundacije
 • šolski / inštitutski / izobraževalni centri
 • neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije
 • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve

 

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

-   institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije.  Razširjen seznam le-teh je

   dosegljiv na spletni strani:  http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm

-   organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in /ali

   dvojno financiranje)

 

Vodja mednarodne pisarne: dr. Jožef Križaj

Telefon: + 386 1 5207 841
Faks: + 386 1 5207 740
E-mail: jozef.krizaj@fsp.uni-lj.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in sreda od 11.00 h do 12.30 h