Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Referat za doktorski študij

OBVESTILO DOKTORSKIM ŠTUDENTOM (16.7.2021)

ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022: VPIS V VIŠJI LETNIK BREZ POTRJENE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

Odpravek sklepa 39. Seje Senata UL; SKLEP št. 3.2.:

Če doktorand zaradi epidemije ni mogel prijaviti teme doktorske disertacije in ne bo uspel opraviti te obveznosti in izpolniti pogojev za vpis v višji letnik, lahko članica na podlagi prošnje doktoranda sprejme sklep, da se mu dovoli vpis v višji letnik brez te opravljene obveznosti v študijskem letu 2021/2022.

Opomba: Prošnja doktoranda mora biti oddano v referatu za doktorski študij  UL FŠ najpozneje do 25.8.2021

 

OBVESTILO DOKTORSKIM ŠTUDENTOM (12.3.2021)

Obveščamo Vas o potrjenih terminih sej Komisije za znanstveno, raziskovalno in razvojno delo ter doktorski študij  v koledarskem letu 2021.

Rokovnik sej KZRRDDŠ v letu 2021 je:

13. redna seja 12.05.2021 ob 14.00 uri

14. redna seja 10.06.2021 ob 14.00 uri

15. redna seja 02.09.2021 ob 14.00 uri

16. redna seja 21.10.2021 ob 14.00 uri

17. redna seja 02.12.2021 ob 14.00 uri

Opomba: Morebitno gradivo mora biti oddano v referatu za doktorski študij  UL FŠ najmanj dva tedna pred sejo KZRRDDŠ.

 

 

 

OBVESTILO DOKTORSKIM ŠTUDENTOM (1.2.2021)

Obveščamo vas, da bomo z dnem 1.2.2021 uvedli elektronski način prijavljanja in odjavljanja na izpitne roke preko študijskega informacijskega sistema VIS na doktorskem študijskem programu Kineziologija. Opravljanje izpita je možno samo za tiste doktorske študente, ki so pravilno prijavljeni na izpit preko študijskega informacijskega sistema VIS.

V VIS-u smo v ta namen odprli izpitne roke za temeljne, izbirne temeljne in izbirne predmete ter za seminar predstavitev tematike, na katere se morate pravočasno prijaviti.

Pozor: izjema je obvestilo o opravljenem individualnem raziskovalnem delu (IRD), ki ni zajet v shemo izpitnih rokov.  Obvestilo o opravljenem individualnem raziskovalnem delu (IRD), bo potrebno elektronsko oddati v referatu za doktorski študij najkasneje 14 dni pred vpisom v višji letnik. Obrazec o opravljenem individualnem raziskovalnem delu (IRD najdete v  E-učilnici Moodle.

IZPITNI ROKI* ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

1.rok

2. rok

3.rok

Ponedeljek, 22. februar 2021

Torek, 1. junij 2021

Petek, 20.avgust 2021

Zadnji rok za prijavo je

sreda (5 dni prej)  do 23:59

Zadnji rok za prijavo je

četrtek (5 dni prej)  do 23:59

Zadnji rok za prijavo je

nedelja (5 dni prej) do 23:59

*Izpitni roki za temeljne, izbirne temeljne in izbirne predmete ter za seminar predstavitev tematike doktorskega študijskega programa Kineziologija

IZPITNA OBDOBJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021*

1.rok

2. rok

3. rok

Ponedeljek, 22. februar 2021

do ponedeljka, 22.marca 2021

Torek, 1. junij 2021

do četrtka, 1 julija 2021

Petek, 20.avgust 2021

do ponedeljka, 20. septembra 2021

*V navedenem obdobju lahko enkrat opravljate izpit, na katerega morate biti prijavljeni do navedenega roka.

 

SPLOŠNA NAVODILA: PRIJAVA IN ODJAVA IZPITA

Prijavljeni doktorski študent je kandidat za opravljanje izpita (v nadaljevanju: kandidat). Kandidat se prijavi k izpitu v razpisanem roku preko študijskega informacijskega sistema VIS.

Kandidat se mora na izpit prijaviti v informacijskem sistemu VIS najkasneje 5 dni pred razpisanim rokom. V primeru, da informacijski sistem na zadnji dan roka za prijavo na izpit ne deluje, se rok za prijavo ustrezno podaljša.Kandidat se od izpita ali njegovega posameznega dela, na katerega je prijavljen, lahko odjavi prek informacijskega sistema VIS do poldneva (12.00 ure), dan pred izpitom. Šteje se, da je izpitni rok kandidat izkoristil, če brez opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu na dan, ki je bil zanj določen. Če se kandidat zaradi opravičenega razloga ni mogel udeležiti izpita ali se iz istega razloga ni mogel odjaviti oziroma, če mu iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, ni bilo omogočeno opravljanje izpita in v roku 3 delovnih dni po izpitu oziroma takoj po prenehanju obstoja opravičljivega razloga nosilcu predmeta dostavi ustrezna dokazila, se šteje, da je bil pravočasno odjavljen. Kandidatu, ki se ni odjavil in ni prišel na katerikoli del izpita ter za to nima opravičljivega razloga, se šteje, da izpita ni opravil.

Kandidat mora opravljati predmetni izpit pri tistem učitelju/izvajalcu, ki mu je bil določen s programom ob letnem planu izvajanja predmetov aktualnega študijskega leta. Učitelj/izvajalec je dolžan poročilo o opravljenem preverjanju znanja vnesti v študijski informacijski sistem VIS.

Kandidat, ki izpita ni opravil, ga lahko ponavlja enkrat. Tretjič ga opravlja pred komisijo, ki jo sestavljajo najmanj trije člani skladno s pravilnikom doktorskega študija UL. Kandidat, ki tudi pri zadnjem možnem opravljanju, v skladu s Statutom UL izpita ne opravi, ne more nadaljevati študija v tem študijskem programu.

Kandidat, ki je pavzirali več kot dve leti mora pred prijavo na izpit oddati prošnjo za nadaljevanje študija na Komisijo za znanstveno, raziskovalno in razvojno delo ter doktorski študij (KZDDRRŠ), ki odloča o nadaljevanju študija. V primeru pozitivne odločitve KZDDRRŠ za nadaljevanje študija kandidat lahko pristopi k izpitu, ki je plačljiv. Izpit je plačljiv tudi za kandidate, ki nimajo statusa.

Tehnična navodila za prijavo in odjavo izpita v študijskem informacijskem sistemu VIS

Za vstop v VIS potrebujete svoje osebno uporabniško ime in geslo, ki ste ju dobili in aktivirali ob vpisu.

Prijava na izpit: Po uspešni prijavi v sistem, z uporabniškim imenom in geslom, v levem meniju izberite »Izpiti« - »Prijava na izpit«. Na desni strani zaslona v polju "Predmet" izberite predmet, na katerega izpit se želite prijaviti. Izbiro predmeta potrdite s pritiskom na gumb "Potrditev". Odpre se vam seznam Izpitnih rokov, ki so razpisani pri izbranem predmetu. S pritiskom na gumb << ob izpitnem roku izberite želeni izpitni rok. S tem je prijava končana. Če prijava ni možna bodisi zaradi neopravljenih obveznosti (frekvence niso vpisane) bodisi zaradi česa drugega, vas sistem na to opozori, zato bodite pozorni na morebitno obvestilo. V kolikor imate za izbrani predmet že odprto preteklo nezaključeno prijavo (vsaka prijava mora biti zaključena z oceno ali odjavo od izpita), se na isti predmet ne morete prijaviti. Odprte prijave lahko vidite z izbiro "Pregled prijav" v levem meniju. Rok za prijavo na izpit je 5 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Rok za prijavo se izpiše pri vsakem izpitnem roku. Prijava kasneje ni možna.

Odjava od izpita: V levem meniju izberite »Izpiti« - "Odjava od izpita". Na desni strani zaslona izberite prijavo na izpit, od katerega se želite odjaviti. Izpišejo se vam samo izpiti, na katere ste prijavljeni in se lahko še odjavite. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb << na levi strani preglednice. S tem je odjava končana. Druge odprte prijave, od katerih odjava ni več možna, lahko vidite z izbiro "Pregled prijav" v levem meniju. Odjava je možna dan pred izpitom do 12. ure.

Pregled prijav: V levem meniju izberite »Izpiti« - "Pregled prijav". Na zaslonu se izpišejo vse vaše odprte prijave. Prijava je odprta dokler ni zaključena z oceno ali odjavo.

 

 

OBVESTILA DOKTORANDOM

Univerza v Ljubljani bo v študijskem letu 2019/2020 začela izvajati 20 štiriletnih doktorskih študijskih programov (Arhitektura, Biomedicina, Bioznanosti, Ekonomske in poslovne vede, Elektrotehnika, Grajeno okolje, Humanistika in družboslovje, Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, Kemijske znanosti, Kineziologija, Matematika in fizika, Pomorstvo in promet, Pravo, Računalništvo in informatika, Statistika, Strojništvo, Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje, Teologija, Varstvo okolja in Znanost in inženirstvo materialov). Izjema je skupen doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja, ki ostaja trileten.

Glavni namen podaljšanja trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta je doktorandom omogočiti dodatno leto za poglobljeno individualno raziskovalno delo in dvig kakovosti doktorskih disertacij. Poleg podaljšanja trajanja doktorskih programov se spremembe nanašajo še na spremembo predmetnika (dodan je 4. letnik v obsegu 60 KT), pogojev za napredovanje v 3. in 4. letnik ter pogojev za dokončanje študija.

V skladu s sprejetimi spremembami velja:

1. Vpis v 1. letnik v 2019/2020

Kandidati, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisali v 1. letnik spremenjenih doktorskih programov, bodo vpisani v štiriletne programe.
Zanje velja Cenik šolnin za doktorske študijske programe za generacijo študentov prvič vpisano v študijskem letu 2019/2020.

2. Vpis v višji letnik v 2019/2020 - redno napredovanje in podaljšan status iz upravičenih razlogov

Doktorandi, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisali v višji letnik doktorskega študija, v primeru rednega napredovanja študij nadaljujejo in zaključijo po pogojih, ki so veljali ob vpisu v program.
V tem primeru plačajo šolnino, ki je bila sprejeta za program oziroma posamezni letnik študija v študijskem letu prvega vpisa v program. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšan status iz upravičenih razlogov v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom UL.
 

3. Vpis v višji letnik v 2019/2020 – neredno napredovanje (prekinitev ali ponavljanje letnika)

Doktorandi, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisali v višji letnik doktorskega študija po prekinitvi oziroma ponavljanju letnika, študij nadaljujejo in ga v primeru rednega napredovanja v višji letnik zaključijo po pogojih triletnega programa, ki veljajo v letošnjem študijskem letu (2018/2019).
V tem primeru se obračuna šolnina v skladu s cenikom šolnin za doktorske študijske programe za generacijo prvič vpisano v študijskem letu 2018/2019.


4. Nadaljevanje študija po prekinitvi ali ponavljanju letnika od vključno študijskega leta 2020/2021 naprej

Doktorandi, ki bodo v študijskem letu 2019/2020 ponavljali letnik ali prekinili študij (pavzirali) v programih, ki se jim je podaljšalo trajaje na štiri leta, bodo študij lahko nadaljevali in ga zaključili po pogojih spremenjenih (štiriletnih) programov.

Vsi, ki bodo študij nadaljevali v študijskem letu 2020/2021 po prekinitvi ali ponavljanju letnika, bodo plačali šolnino v skladu z veljavnim cenikom šolnin za doktorske študijske programe za generacijo študentov, prvič vpisano v študijskem letu 2020/2021.


Sprejete spremembe so objavljene v predstavitvenih zbornikih doktorskih študijskih programov na spletnih straneh članic in UL, doktorandi pa lahko podrobnejše informacije, vključno s pogoji za nadaljevanje študija in pogoji za napredovanje v višji letnik, dobijo tudi v referatih za doktorski študij članic, na katerih so vpisani.
 
Želimo vam uspešen študij in veliko raziskovalnih uspehov.

 

 

doc.dr. Jožef Križaj
vodja

Telefon:   01/52 07 841
Faks:       01/52 07 750
E-pošta: