Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Tekoča obvestila in splošne informacije o vpisu v 1. letnik študijskih programov prve stopnje UL Fakultete za šport

1. 9. 2023: Obvestilo o preizkusu v 2. prijavnem roku, ki bo v četrtek, 7. 9. 2023, na Fakulteti za šport

Obvestilo o preizkusu - za kandidate, prijavljene v 2. prijavnem roku, ki preizkusa letos še niste opravljali ali ga niste uspešno opravili. Priloga obvestila:

Obrazec za šport - A

Kandidati, ki ste preizkus že uspešno opravili v 1. prijavnem roku, preizkusa v 2. roku ne opravljate; rezultate uspešno opravljenega preizkusa in morebitno kategorizacijo ali usposobljenost iz prvega roka, bomo upoštevali v točkovanju 2. prijavnega roka, zato vam v zvezi z vašo prijavo za vpis zdaj ni treba storiti ničesar. Le v primeru, da želite preizkus opravljati ponovno, nam morate to obvezno sporočiti na naslov referat@fsp.uni-lj.sinajkasneje do torka, 5. 9. 2023, do 12. ure. V primeru ponovnega opravljanja preizkusa, morate ponovno uspešno opraviti vseh 6 testov, v točkovanju pa se v vsakem primeru upoštevajo rezultati jesenskega preizkusa.

IZJEMA: Kandidati, ki ste preizkus že uspešno opravili v 1. prijavnem roku, a ste se v 2. roku prvič prijavili za program Športno treniranje, preizkusa v 2. roku ne opravljate, a morate do četrtka, 7. 9. 2023, do 12. ure poslati ali prinesti na fakulteto še dokazila, ki se, poleg zdravniškega potrdila, zahtevajo za vpis na ta program: športna anamneza in izpolnjen obrazec za šport A (napotki v Obvestilu o preizkusu). Brez te dokumentacije vaša prijava za vpis na program Športno treniranje ne bo upoštevana v nadaljnjem prijavno-sprejemnem postopku, ker ne boste v celoti izpolnjevali vpisnih pogojev za ta program.

 

21. 8. 2023: Informacije o 2. prijavnem roku

Odprt je 2. prijavni rok za Slovence in državljane držav EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva, ki traja od vključno 21. 8. do vključno 25. 8. 2023 (zadnji dan za elektronsko prijavo v eVŠ je 25. 8. 2023). Prijavijo se lahko kandidati, ki se niso prijavili v 1. roku; kandidati, ki niso bili sprejeti v 1. roku; kandidati, ki so bili sprejeti v 1. roku, a se niso vpisali, ter kandidati, ki so bili sprejeti in so se vpisali v 1. roku, a so se izpisali najkasneje do 17. 8. 2023.

Prosta mesta, ki jih UL FŠ razpisuje v 2. prijavnem roku:

Za Slovence in državljane držav EU:

Kineziologija: 11 izrednih mest, Športna vzgoja: 11 izrednih mest, Športno treniranje: 17 izrednih mest. 

Za Slovence brez slovenskega državljanstva:

Kineziologija: 2 redni in 1 izredno mesto, Športna vzgoja: 1 izredno mesto, Športno treniranje: 2 redni in 1 izredno mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Več o tem: Obvestila (uni-lj.si)

Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj v 2. roku bo v četrtek, 7. 9. 2023 (vsi testi v enem dnevu).

Kandidati z uspešno opravljenim preizkusom iz 1. roka preizkusa v 2. roku ne opravljajo (razen v primeru, da ga želijo opravljati ponovno). Kandidati, ki bodo v 2. prijavnem roku prvič prijavljeni za programe UL FŠ, naj pripravijo z razpisom določeno dokumentacijo (zdravniško potrdilo in v primeru prijave za Športno treniranje še športno anamnezo  - več o tem v posebnem delu razpisa za vpis, ki velja za UL FŠ). Vsi prijavljeni kandidati bodo po zaključenem 2. prijavnem roku na e-naslove, ki jih bodo navedli v prijavi za vpis, prejeli natančna navodila glede dokumentacije in preizkusa.

 

19. 7. 2023: Sklepi o rezultatih prvega roka izbirnega postopka

Prijavljeni za vpis v 1. prijavnem roku - Slovenci in državljani držav članic EU ste v eVŠ portal prejeli sklep o rezultatu izbirnega postopka.

Slovenci brez slovenskega državljanstva prejmete sklepe do 4. 8. 2023.

Tuji državljani iz držav nečlanic EU prejmete sklepe o rezultatu izbirnega postopka do 31. 8. 2023.

EN: Results of the selection procedure for

a) Slovenians with secondary education abroad, citizens of member states of the EU: by 21 July 2023 for all applicants with completed recognition procedure.

Applicants with the recognition procedure in progress by the time of selection (21. 7. 2023)  will be selected subsequently and informed of the results of the selection by 20 September 2023 at the latest.

b) Slovenians without Slovenian citizenshipby 4 August 2023. More Info

c) citizens from non-EU countries: by 31. August 2023. More info

Kandidati, obravnavani v okviru dodeljenega statusa kandidata s posebnim statusom in statusa kandidata s posebnimi potrebami v prijavnem postopku, boste sklep prejeli naknadno; na seznam sprejetih kandidatov se uvrstite naknadno, če v izbirnem postopku prijavnega roka, v katerem ste oddali prijavo, izpolnjujete splošne pogoje za vpis v študijski program in v rednem izbirnem postopku niste bili sprejeti v nobenega od napisanih programov ter dosežete najmanj 90 ℅ minimuma točk, potrebnih za uvrstitev.

Sprejeti kandidati boste do ponedeljka, 24. 7. 2023, na svoje e-naslove (iz prijave za vpis) prejeli obvestilo o vpisu v 1. letnik. Vpis boste opravili v celoti po spletu.

Kandidati, ki v 1. prijavnem roku niste bili sprejeti, se boste lahko prijavili za vpis v 2. prijavnem roku, ki bo od 21. do 25. 8. 2023, na prosta mesta, ki bodo objavljena 18. 8. 2023 na spletnih straneh UL: Obvestila (uni-lj.si)

 

11. 7. 2023: Potrdila o preizkusu z doseženimi točkami

Kandidate obveščamo, da bodo 12. 7. 2023 v svoj uporabniški predal na eVŠ portalu prejeli potrdilo o  točkah, ki so jih dosegli na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj, in ki bodo upoštevane v nadaljevanju izbirnega postopka za vpis v 1. letnik Fakultete za šport.

28. 6. 2023: Sprejemni izpit na Fakulteti za šport

V torek in sredo je na fakulteti in na atletski stezi stadiona v športnem parku Kodeljevo potekal preizkus gibalnih sposobnosti in znanj za vpis v 1. letnik  prvostopenjskih študijskih programov Fakultete za šport. Udeleženci bodo v sredo, 28. 6. 2023, v večernem času na svoje e-naslove prejeli obvestilo z vsemi svojimi doseženimi, še neuradnimi rezultati. Po poteku roka za pritožbe (ponedeljek, 3. 7. 2023, ob 12. uri), bodo rezultati postali uradni, kandidati pa bodo potrdila z izračunanimi točkami preizkusa kasneje prejeli v svoj predal na eVŠ portalu. Sklepe z rezultati izbirnega postopka za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 bodo kandidati prejeli prav tako v eVŠ portal do 21. 7. 2023.

20. 6. 2023: Poslano obvestilo o preizkusu

Kandidati, od katerih smo prejeli z razpisom določeno dokumentacijo,  so v ponedeljek, 19. 6. 2023, na svoje e-naslove, ki so jih navedli v prijavi za vpis, prejeli obvestilo o preizkusu z navodili za prihod in opravljanje preizkusa (v torek, 27. 6., - 1. dan in v sredo, 28. 6. 2023, - 2. dan preizkusa). Uspešno opravljanje preizkusa želimo vsem.

2. 6. 2023: Zaključeno sprejemanje dokumentacije za pristop k preizkusu

Kandidati, ki so pravočasno poslali zahtevano dokumentacijo za pristop k preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj, bodo najkasneje 5 dni pred preizkusom na naslove, ki so jih navedli v prijavi, prejeli obvestilo z vsemi navodili za preizkus.

 

25. 5. 2023: NOVO glede dokazil o kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠD)

Kandidate za vpis obveščamo o spremembi navodil za oddajo dokazil o trenutno veljavni kategorizaciji OKS.

Ker je uradni vir kategoriziranih športnikov javno objavljena evidenca na spletnih straneh OKS-ZŠD, potrdil ne izdajajo več. Kandidati z aktualno veljavno kategorizacijo športnika zato svoji dokumentaciji, ki jo morajo poslati na fakulteto, priložijo sliko zaslona (Print Screen), ki prikazuje njihovo veljavno kategorizacijo v okviru javno objavljene aktualne evidence kategoriziranih športnikov na spletnih straneh OKS-ZŠD: https://www.olympic.si/evidenca

Rok za oddajo dokumentacije, ki je pogoj za pristop k preizkusu, je 2. junij 2023. Le v primeru, če bo vaša kategorizacija objavljena šele 1. julija 2023, lahko dokazilo o kategorizaciji (sliko zaslona s spletne strani) pošljete do ponedeljka, 3. julija 2023, do 12. ure po e-pošti na naslov referat@fsp.uni-lj.si.

Kasneje prispela potrdila o kategorizaciji ne bodo upoštevana pri točkovanju preizkusa.

Navedena datumska izjema velja le za potrdila o kategorizaciji!

 

26. 4. 2023: Čas za pošiljanje dokumentacije na naslov Fakultete za šport: od 2. 5. do 2. 6. 2023

Navodila za oddajo dokumentacije

Obrazec šport A - samo za vpis na program Športno treniranje

 

23. 3. 2023: Podaljšan je 1. prijavni rok (do 27. 3. 2023) in uveljavljeno prehodno obdobje za spremenjene vpisne pogoje za univerzitetni študijski program Športno treniranje. To pomeni, da se do uveljavitve novih vpisnih pogojev s študijskim letom 2025/26 kandidati vpisujejo na študijski program Športno treniranje pod naslednjimi vpisnimi pogoji:

  • kdor je opravil splošno maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmetne sme biti premet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo uspešno opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj.

 

17. 2. 2023: Odprt je 1. prijavni rok. Kandidati oddajate elektronsko prijavo (ena prijava, največ 3 želje oz. študijski programi) v portal eVŠ, najkasneje do roka, ki je naveden v spodnji tabeli za mesta, na katera se prijavljate. Po uspešno oddani elektronski prijavi prejmete na e-naslov, ki ga boste navedli v prijavi za vpis, potrdilo o uspešno oddani prijavi (pozor: če tega potrdila ne prejmete, prijava ni bila uspešno oddana).

Vpisna mesta Rok za oddajo prijave
mesta za Slovence in državljane držav EU 17. 2. do 27. 3. 2023
mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva 17. 2. do 27. 3. 2023
mesta za državljane držav nečlanic EU 17. 2. do 20. 4. 2023
mesta za vpis v višji letnik (po merilih za prehode in pod pogoji za hitrejše napredovanje) 17. 2. do 27. 3. 2023
mesta za vzporedni študij 17. 2. do 27. 3. 2023

Več informacij o prijavi, vpisnih mestih ipd. na spletnih straneh Univerze v lJubljani: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/dodipl/

Sledi v maju:

K oddaji dokumentacije za udeležbo na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj boste pozvani v mesecu APRILU (zdravniško potrdilo in drugo boste poslali s pošto na Fakulteto za šport po 2. maju in najkasneje do 2. junija 2023). Preizkus bo v 1. prijavem roku 27. in 28. junija 2023, v 2. prijavnem roku pa 7. septembra.

 

3. 2. 2023:   Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/24

 

 

 

GENERAL INFORMATION IN ENGLISH

The Call for enrolment into bachelor and single-cycle master degree programmea 2023/24 is published  here.

 

ONLINE SESSIONS of the University of Ljubljana for prospective international students:  27 February 2023 at 2 pm CET

ONLINE SESSIONS for application-admission procedure for undergraduate studies: 3 March 2023 at 2 pm CET

 

More information for international students at the University of Ljubljana website

Video guidance of admission procedure (also steps of how to apply)

Timeline of the admission procedure

Enrolment slots for Faculty of sport, University of Ljubljana

 

Please note: Knowledge of Slovenian language is not required for enrolment into bachelor study programmes of the Faculty of Sport, but the study process is in Slovenian only so students must learn Slovenian in the first two years of their studies.

 

 

Vsebine na straneh Vpis na fakulteto ureja Študentski referat Fakultete za šport.

 

sportniku prijazno izobrazevanje