Navodila za avtorje

Uredništvo revije ŠPORT objavlja izvirna, še neobjavljena dela in zgoščene predstavitve raziskav. Prispevki, ki jih objavljamo v slovenščini, morajo biti napisani jedrnato in strokovno ter jezikovno neoporečno. Obsegajo lahko največ 12 tipkanih strani (do 4200 besed) vključno s tabelami, slikami in citirano literaturo, raziskave pa največ 10 strani (do 3500 besed). Pregledni znanstveni članki so izjemoma lahko tudi daljši. Prispevki, ki predstavljajo odgovor oz. repliko na predhodno objavljeni članek ne smejo presegati 5 strani oz. 2000 besed. Izvleček v slovenščini in angleščini naj v največ 15 vrsticah vsebinsko povzema pomembnejše dele članka (namen, metodo, rezultate). Za prevod izvlečka v angleščino poskrbi avtor sam.

 

Prispevke lektoriramo. Recenziramo raziskovalne, na željo avtorja pa tudi druge članke. Rokopisov in slik ne vračamo.

 

Avtor mora oddati izpis teksta na papirju v dveh izvodih (format A4), s širokim razmakom (1.5 vrstice) in 3 cm širokim levim in desnim robom. Prispevek je potrebno oddati tudi v elektronski obliki. Izdelan mora biti v programu MS WORD in poslan po elektronski pošti na naslov: revija.sport@fsp.uni-lj.si. Prva stran članka naj vsebuje ime avtorja, naslov članka, naslov ustanove, kjer je bilo delo objavljeno. Če je delo skupinsko, naj bodo navedeni ustrezni podatki za avtorje. Sledijo: izvleček, besedilo članka in literatura. Strani morajo biti oštevilčene.

 

Tabele in ilustracije so lahko izdelane ločeno od besedila. Na hrbtni strani morajo biti opremljene z imenom in priimkom avtorja, naslovom članka in zaporedno številko.

 

Citati morajo biti označeni tako, da se v oklepaju navede priimek oz. priimke avtorjev in letnica izida vira iz katerega se navaja citat.

 

Na koncu sestavka je zbrana literatura po abecedi priimkov prvih avtorjev.

 

Primeri citiranja literature: 

knjiga
Ulaga, D. (1980). Telesna vzgoja, šport, rekreacija. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

diplomska, magistrska ali doktorska naloga
Bolkovič, T. (1988). Struktura motoričnih sposobnosti 7 in 9 letnih  tekmovalk v športni gimnastiki. Magistrska/diplomska, doktorska/naloga. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

poglavje iz knjige
Vidmar, J. (1997). Športnorekreativna dejavnost odraslih prebivalcev Slovenije in nekateri kazalci zdravstvenega stanja. V: B. Sila (Ur.), Gibalna aktivnost odraslih prebivalcev republike Slovenije. (str. 193–208). Ljubljana: Fakulteta za šport. 

članek iz revije
Petrovič, K., Žvan, M. (1991). Kriza zaupanja. Šport, 39 (1), 18–21. 

časopisni članek ali uradni list
Trbovc, S. (1984). Prižgati ogenj. Priznanje in čast. Olimpijsko delo 1984, feb. 8: 14 

članek iz zbornika konference, simpozija ali kongresa
Jošt, B. (1992). Evaluation of the model of success in different sports on the basis of expert modelling. V Proceedings book of the Sixth ICHPER – Europe Congress Physical Activity for a Better Lifestyle (str. 228-223). Prague: Faculty of Physical Education and Sports.

 

Prispevkov v katerih avtorji žalijo in diskreditirajo druge avtorje ne bomo objavili.

 

Uredništvo si pridržuje pravico, da prekine določeno polemiko, ko ta preide na osebno raven in/ali ne prispeva več k razjasnjevanju vprašanj, ki so pomembna za športno stroko in znanost.

 

Prispevke pošljite ali oddajte na naslov:

Uredništvo revije ŠPORT pri Fakulteti za šport
Gortanova 22,
1000 Ljubljana

tel.: 01/520 77 00

ter navedite vaše ime in priimek, naziv, naslov stalnega prebivališča, naslov zaposlitve, telefon in elektronski naslov.