Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Informatika v športu


nosilci:
dr. Filipič Bogdan, izr. prof.

izvajalci:
dr. Ulaga Maja, asist.

 

Učni načrt modula INFORMATIKA

Program: univerzitetni študijski programi Športna vzgoja, Kineziologija, Športno treniranje

Stopnja: 1.

Letnik: 1.

Semester: 1.

Vrsta predmeta: obvezni

Obseg: 60 ur; predavanja 30, vaje 30

Število točk ECTS: 4

Jezik: slovenski

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 •  Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.
 • Pogoj za opravljanje teoretičnega izpita je praktični izpit.

 

Vsebina:

 •  Informatika in informacijska družba
 • Informacije in podatki
 • Zgradba in delovanje računalnika
 • Programi in programiranje
 • Zbirke podatkov
 • Informacijski sistemi in njihova uporaba
 • Varnost in zaščita informacijskih sistemov
 • Računalniška omrežja
 • Informacijski viri
 • Programska orodja za urejanje besedil, delo s preglednicami, pripravo računalniško podprtih predstavitev, urejanje zbirk podatkov
 • Ekspertni in odločitveni sistemi v športu
 • Računalniško podprto skupinsko delo in virtualne skupnosti
 • Priprava multimedijskih predstavitev in sodobna učna tehnologija

 

Literatura:

Osnovna:

 • Gradišar, M. (2003). Uvod v informatiko. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
 • Ulaga, M. in Kajtna, T. (2013). Učbenik za Informatiko v športu – navodila za navajanje virov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
 • Spletna gradiva za predavanja in vaje, zapiski s predavanj.

Dopolnilna:

 • Muir, N. (2013). Windows 8, hitro in jasno. Ljubljana: Pasadena.
 • Šuler, R. in Šuler, A. (2013). Spoznajmo Office 2013. Šempeter pri Gorici: Flamingo.
 • Baloh, P. in Vrečar, P. (2013). Ob praktičnih primerih skozi MS Office 2013. Ljubljana: Svetovanje in založništvo P. Baloh.
 • Battelle, J. (2010). Iskanje: kako so Google in njegovi tekmeci na novo napisali pravila posla in preoblikovali našo kulturo. Ljubljana: Pasadena.
 • Vidmar, T. (2011). Računalniška omrežja z internetnimi storitvami. Ljubljana: Pasadena.

 

Cilji predmeta:

 • študentom predstaviti temeljne koncepte informatike in informacijske družbe, informacijskih sistemov, računalniške strojne in programske opreme, zbirk podatkov in računalniških omrežij
 • študente usposobiti za uporabo sodobnih programskih orodij za obdelavo podatkov in iskanje informacij
 • študentom predstaviti možnosti uporabe informacijske tehnologije v športni vzgoji, treniranju in rekreaciji

 

Predmetno specifične kompetence:

 •  informacijska pismenost
 • usposobljenost za delo s programskimi orodji za urejanje dokumentacije, vodenje evidenc in pripravo računalniško podprtih predstavitev
 • usposobljenost za iskanje informacij in dostopanje do informacijskih virov v knjižnici in preko interneta in elektronskih bibliografskih zbirk
 • usposobljenost za uporabo sodobnih oblik medosebnega in skupinskega elektronskega komuniciranja in sodelovanja
 • poznavanje specifičnih programskih orodij za podporo dela na področjih športne vzgoje, treniranja in rekreacije

 

Predvideni študijski rezultati:

 • znanje in razumevanje: poznavanje in razumevanje temeljnih konceptov informatike in informacijske družbe, informacijskih sistemov, računalniške strojne in programske opreme, zbirk podatkov in računalniških omrežij
 • uporaba informacijske tehnologije pri obdelavi podatkov, komuniciranju in iskanju informacij ter podpori dela strokovnjakov v športni vzgoji, treniranju in rekreaciji
 • refleksija lastnega  razumevanja teorije in izkušenj v praksi, kritično ovrednotenje skladnosti med teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem
 • prenosljive spretnosti, ki niso vezane le na en predmet: spretnosti uporabe domače in tuje literature in drugih virov, zmožnost kritične presoje pridobljenih informacij, uporaba IKT in drugih didaktičnih pripomočkov, pisno poročanje

  

Metode poučevanja in učenja:

 •  predavanja
 • individualne naloge
 • sodelovalno učenje/poučevanje
 • laboratorijske vaje

 

Načini ocenjevanja:

 • Praktični izpit ocenimo na osnovi izkazanega obvladovanja splošnonamenskih in specifičnih programskih orodij. Ocenjevalna lestvica: opravil  / ni opravil.
 • Teoretični izpit ocenimo glede na dosežen rezultat pri reševanju izpitnih nalog. Ocenjevalna lestvica:  6–10 (pozitivno) oz. 1–5 (negativno).

 

 Učni načrt v pdf obliki.