Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Tenis_A


nosilci:
dr. Filipčič Aleš, prof.

 

1. Naslov enote / predmeta / modula Predmetni sklop: ŠPORT A, ŠPORTI Predmet: TENIS
2. Koda enote3. Število ECTS kreditov19 KT
4. Kontaktne ure Skupaj: Tenis 1 Tenis 2 Tenis 3 Tenis 4Skupaj 285 (19 KT) 60 (4 KT) 30 (2 KT) 15 (1 KT) 180 (12 KT)P 105 15 15 0 75S 30 0 0 0 30V 150 45 15 15 75Ostale oblike: 0 0 0 0 0
5. StopnjaDodiplomska6. LetnikVsi7. Semestervsi
8. Študijski programŠV, ŠRT, ŠT, KIN9. Študijska smer
10. Steber programaIst11. Jezikslovenski, angleški
12. Posebnosti· Tenis je del predmetnega sklopa Šport A, ki ga študent izbere v okviru študijskega programa ŠT. Predmetni sklop sestavljajo predmeti Tenis 1, 2, 3, 4 in jih je mogoče izbirati skozi vsa tri leta študija. · V okviru programa ŠV in KIN je tenis v obsegu 1 KT vključen v predmet Športi - Igre z loparji (4 KT). · V okviru magistrskega študija na programu ŠV je pri predmetu Športivključen praktičen del predmeta Tenis v obsegu 2 KT.
13. Cilji in predmetno specifične kompetenceCilji: Tenis 1 - Poznavanje metodičnih pristopov, metodin postopkov učenja udarcev, gibanj in igre - Seznanitev s temeljnimi igralnimi situacijami pri mini, midi tenisu - Seznanitev s temeljnimi značilnostmi tenisa - Tenis 2 - Seznanitev z biomehanskimi principi pri teniških udarcih in gibanjih - Seznanitev z igralnimi situacijami pri igri posameznikov in dvojic - Seznanitev z osnovami teniške taktike - Sposobnost izvedbe teniških udarcev in gibanj Tenis 3 - Sposobnost dela z različnimi skupinami igralcev Tenis 4 - Seznanitev z dolgoročnim razvojem teniških igralcev - Seznanitev s stili vodenja ter osnovami komunikacije z igralci - Seznanitev z osnovami treniranja, uspešnosti, obremenitvijo pri teniškem treningu ter nadzorom kakovosti - Sposobnost analize tekme in spremljanja igralcev na tekmovanjih - Sposobnost načrtovanja, organizacije in izvedbe teniškega, kondicijskega in psihološkega treninga z mladimi teniškimi igralci (individualni, skupinski trening) - Sposobnost načrtovanja, organizacije in izvedbe treningov z različnimi cilji ter integralnega pristopa Predmetno specifične kompetence: Tenis 1 - Sposobnost za analizo in načrtovanje športnovzgojnega procesa - Znanje demonstracije posameznih športnih prvin primernih za športno vzgojo - Poznavanje didaktike posameznih športov - Obvladovanje ustreznih diagnostičnih postopkov na strokovnem področju - Sposobnost za analizo in načrtovanje športnovzgojnega procesa - Usposobljenost za delo s sodobnimi učnimi tehnologijami pri športni vzgoji Tenis 2 - Poznavanje zdravstvenih vidikov športa - Poznavanje osnovnih biomehaničnih vidikov športa - Uporaba teoretičnih konceptov športne vadbe - Občutljivost/odprtost za ljudi, upoštevanje socialnih okoliščin športa - Obvladovanje športnih znanj, veščin in tekmovalne izkušnje izbrane športne panoge - Sposobnost načrtovanja, organizacije, izvedbe in nadzora športnega treniranja - Poznavanje pedagoških in didaktičnih vidikov procesa športne vadbe Tenis 3 - Uporaba teoretičnih konceptov športne vadbe - Občutljivost/odprtost za ljudi, upoštevanje socialnih okoliščin športa - Obvladovanje športnih znanj, veščin in tekmovalne izkušnje izbrane športne panoge - Sposobnost načrtovanja, organizacije, izvedbe in nadzora športnega treniranja - Znanja o športnikih in njihovih razvojnih značilnostih - Poznavanje pedagoških in didaktičnih vidikov procesa športne vadbe - Sposobnost komunikacije in vodenja športnikov in ekip Tenis 4 - Občutljivost/odprtost za ljudi, upoštevanje socialnih okoliščin športa - Obvladovanje ustreznih diagnostičnih postopkov na strokovnem področju - Poznavanje fizioloških vidikov športa - Poznavanje in razumevanje organiziranosti športa - Poznavanje osnovnih biomehaničnih vidikov športa - Poznavanje pedagoških in didaktičnih vidikov procesa športne vadbe - Poznavanje zdravstvenih vidikov športa - Razumevanje antropološko-kinezioloških temeljev športa - Razumevanje in obvladovanja razvoja športa - Razumevanje in uporaba pravil sojenja v izbrani športni panogi - Razumevanje tekmovalnih sistemov in sposobnost organizacije tekmovanj - Sodelovanje in komunikacija s starši športnikov, funkcionarji, sodniki, agenti, mediji - Sposobnost komunikacije in vodenja športnikov in ekip - Sposobnost načrtovanja, organizacije, izvedbe in nadzora športnega treniranja - Uporaba teoretičnih konceptov športne vadbe - Znanja o športnikih in njihovih razvojnih značilnostih
14. Opis vsebineTemeljna vsebinska področja so: Tenis 1 - Tenis – odprta igra - tenis kot športna igra »odprte« zanke - časovne, igralne, psihomotorične, biomehanske in funkcionalne značilnosti tenisa in vplivna otrokov razvoj - Osnove teniških udarcev in gibanj (forhend, dvoročni bekend, servis, volej, smeš) - vrste udarcev, deli udarcev, značilnosti in specifičnosti udarcev in gibanj - Metodični pristopi in metode pri učenju tenisa - pristop usmerjen k igri kot temeljni pristop pri učenju iger z loparji - predstavitev temeljnih metodičnih postopkov poučevanja iger - Temeljne igralne situacije in udarci pri mini in midi tenisu - specifičnosti in prilagoditve pri pouku športne vzgoje - Postopki učenja in razvoj udarcev - analiza udarcev in gibanj (učnih dosežkov) ter postopki razvoja (korekcije, samokorekcije) udarcev in gibanj - organizacija učenja v skupini s poudarkom na medsebojnem sodelovanju, delu v parih, skupinah in individualnem pristopu učitelja Tenis 2 - Uvodne aktivnosti pri učenju tenisa - Učenje tenisa skozi igro – 10 korakov do igre - Osnove teniških udarcev in gibanj (forhend, dvoročni bekend, servis, volej, smeš) - Metodični pristopi in metode pri učenju tenisa - Temeljne igralne situacije in udarci pri tenisu - Postopki učenja in razvoj udarcev - Široka motorična priprava - Individualni in skupinski trening z mladimi teniškimi igralci - Organizacijski model TŠ - Psihološki vidiki dela z mladimi teniškimi igralci Tenis 3 - Individualni in skupinski trening z mladimi teniškimi igralci - Komunikacija med trenerjem in mladim igralcem - Metodični pristopi in metode pri učenju tenisa - Načrtovanje treningov in tekmovanj (U14) - Osnove teniških udarcev in gibanj (forhend, dvoročni bekend, servis, volej, smeš) - Postopki učenja in razvoj udarcev - Široka motorična priprava - Temeljne igralne situacije in udarci pri tenisu - Trener, stili vodenja in komunikacija z igralcem - Uvodne aktivnosti pri učenju tenisa Tenis 4 - Analiza tehnike in razvoj udarcev (razvoj lastne igre) - Analiza tekme in značilnosti teniškega igralca - Dolgoročni razvoj teniških igralcev - Etika in samo-razvoj teniškega igralca - Igralne situacije pri igri posameznikov (5 igralnih situacij) - Igralni stili, značilnosti in igralci - Integralni pristop k teniškemu treningu - Komunikacija med trenerjem in mladim igralcem - Kondicijski trening mladih teniških igralcev - Kondicijski trening za naprednejše igralce (agilnost, koordinacija, vzdržljivost) - Načrtovanje treningov in tekmovanj (U14) - Nadzor kakovosti pri teniškem treningu - Nadzor učinkov treniranja - Obremenitev pri tenisu - Organizacijske oblike za naprednejše igralci - Organizacijski model teniškega kluba - Osnove treniranja in uspešnost (teniški vidik) - Posebnosti dela z ženskimi naprednejšimi igralkami - Poslovni vidik trenerskega dela - Priprava na tekmo, obnašanje med tekmo in analiza obnašanja - Produkti v tenisu in trženje - Psihološki trening teniških igralcev - Psihološki trening za naprednejše igralce - Razvoj in trening taktike v igri posameznikov - Spremljanje mladih igralcev na tekmovanjih - Svetovanje igralcem med ekipno tekmo (coaching) - Športna prehrana mladih teniških igralcev - Športna prehrana naprednješih igralcee - Taktično-tehnični trening za naprednejše igralce - Taktika igre dvojic - Temeljni principi pri izvedbi teniških udarcev in gibanj - BIOMEC - Tenis gibalno oviranih - Tenis na vozičku - Teniški trening (treniranje, vloga trenerja & igralca, vrste) - Teniški trening (vrste, obremenitev, tehnika-situacijsko, odprtost, št.igralcev) - Trener, stili vodenja in komunikacija z igralcem - Uvod v teniško taktiko posameznikov in dvojic
15. Temeljna literatura1. Crespo M. (2003). Tennis medicine for tennis coaches.London: International Tennis Federation. 2. Filipčič A, T. Filipčič. (2003). Tenis–učenje. Ljubljana: Fakulteta za šport. 3. Filipčič A. (2000). Tenis–tehnika in taktika. Ljubljana: Fakulteta za šport. 4. Filipčič A. (2001). Tenis–treniranje. Ljubljana: Fakulteta za šport. 5. Filipčič A., Završki S., Čoh, M. (2007). Teniška motorika. Ljubljana: Fakulteta za šport. 6. Schönborn R., H. Kraft, H. Grosser. (2000). Speed training for tennis. Achen: Meyer&Meyer sport.
16. Predvideni študijski dosežki19.1 Znanje in RazumevanjePoznavanje značilnosti mini in midi tenisa, igralnih situacij pri mini in midi tenisu, obvladanje udarcev, sposobnost uporabe postopkov učenja in razvoja udarcev, osnov dolgoročnega razvoja teniških igralcev, osnov teniškega treniranja pri naprednješih igralcih, osnov kondicijskega in psihološkega treninga, integralnem pristopu, organiziranosti teniškega kluba, etiki in samo-razvoju trenerja.
19.2 UporabaV procesu učenja v šoli, interesni dejavnosti v šoli, TŠ, TK, TC, TZ
19.3 RefleksijaSposobnost izpopolnjevanja svojih igralnih in trenerskih sposobnosti
19.4 Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmetPrenos naučenega na sorodne športne igre z loparji (badminton, namizni tenis, squash...)
17. Metode poučevanja in učenjaVaje, delo v skupini, individualne naloge, sodelovalno učenje / poučevanje, aktivno (refleksivno) poučevanje, delavnice, nastopi, hospitacije, nastopi, pedagoška praksa
18. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznostiUstrezno teniško znanje oz. opravljen pripravljalni modul (1KT)
19. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvicaUstni /pisni izpiti, seminarske naloge, praktična naloga Ocena učnih, organizacijskih in trenerskih sposobnostipri učenju in razvoju udarcev Ocena igralnih in trenerskih sposobnosti pri individulenam in skupinskem treningu z različnimi cilji (teniški, psihološki, kondicijski, integralni) Pogoj za opravljanje teoretičnega izpita je ustrezna prisotnost na vajah.Ustni ali pisni izpit. Ocenjevalna lestvica:6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno). Za praktične naloge je ocenjevalna lestvica: opravil, ni opravil.
20. Metode evalvacije kakovostiSamoevalvacija, zunanja evalvacija, anketa
21. Sestavljalec učnega načrtadr. Aleš Filipčič, docent