Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Elementarna športna vzgoja - izbirni predmet


nosilci:
dr. Videmšek Mateja, prof.

CILJI:  

 • pridobivanje znanj o gibalnem razvoju otrok od 0 – 9 let in spoznavanje povezanosti področij otrokovega razvoja (telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno področje),
 • pridobivanje znanj o gibalnih sposobnostih otrok od 0 do 9 let, problemih njihovega vrednotenja ter razvijanje interesa in sposobnosti za raziskovalno delo na področju motorike mlajših otrok,
 • pridobivanje znanj o načrtovanju procesa športne vzgoje in medpredmetnem povezovanju v vrtcu in prvem triletju devetletne osnovne šole na podlagi Kurikuluma za vrtce in veljavnega učnega načrta za prvo triletje devetletne osnovne šole,
 • spoznavanje osnovnih elementov športnih zvrsti, metodičnih postopkov učenja, primernih za predšolske otroke in otroke v prvem triletju devetletne osnovne šole (osnovne dejavnosti z žogo, osnovni elementi plavanja, smučanja, kolesarjenja, kotalkanja oz. drsanja, plesne dejavnosti, planinske dejavnosti) ter pridobivanje znanj o ustrezni uporabi oblik in metod dela,
 • spoznavanje pomena in vloge igre v otrokovem razvoju ter razvijanje ustvarjalnosti,
 • seznanjanje osnovnih varnostnihi ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih dejavnosti,
 • spoznavanje vloge staršev oz. družine pri otrokovem razvoju,spoznavanje pomena športnih dejavnosti za nosečnice in različnih oblik vadbe.

 

LITERATURA:

 • Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za šolstvo.
 • Otrok v vrtcu – priročnik h kurikulu za vrtce (2001). Maribor: Založba obzorij.
 • Pišot, R. in Videmšek, M. (2004). Smučanje je igra. Ljubljana: ZUTS Slovenije.
 • Videmšek, M. in Visinski, M. (2001). Športne dejavnosti za predšolske otroke. Ljubljana: FŠ, Inštitut za šport.
 • Videmšek, M., Strah, N. in Stančevič, B. (2001). Igrajmo se skupaj: program športnih dejavnosti za otroke in starše. Ljubljana: FŠ, Inštitut za šport.
 • Videmšek, M. in Jovan, N. (2002). Čarobni svet igral in športnih pripomočkov; predšolska športna vzgoja. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Videmšek, M., Karpljuk, D. in Berdajs, P. (2003). Mali športnik; gibalne dejavnosti otrok do tretjega leta starosti v okviru družine. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Videmšek, M., Drašler, A. in Pišot, R. (2003). Gibalna igra kot sredstvo za seznanjanje s tujim jezikom v zgodnjem otroškem obdobju. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Videmšek, M., Stančevič, B. in Sušnik, N. (2006). En, dva, tri, igraj se tudi ti!  Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Videmšek, M. in Pišot, R. (2007). Šport za najmlajše. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Mlakar., K., Videmšek, M., Vrtačnik Bokal, E., Žgur, L. in Ščepanović, D. (2011). Z gibanjem v zdravo nosečnost. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.