Fakulteta za šport

Športna vzgoja mlajših otrok


nosilci:
dr. Videmšek Mateja, prof.

CILJI IN PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE:

Študenti usvojijo temeljna teoretična in praktična znanja in spretnosti za skupno načrtovanje (razredne učiteljice in športnega pedagoga), vodenje in evalvacije športne vzgoje v prvem triletju osnovne šole, načrtovanje in vodenje športnih dni in športnih dejavnosti v podaljšanem bivanju. Študenti se usposobijo tudi za znanstveno-raziskovalno delo na področju motorike in didaktike športne vzgoje mlajših otrok.

 • Usposobljenost za skupno načrtovanje in vodenje športne vzgoje športnega pedagoga in razredne učiteljice v prvem triletju osnovne šole.
 • Usposobljenost za medpredmetno povezovanje v prvem triletju osnovne šole (športna vzgoja, matematika, spoznavanje okolja, glasbena vzgoja, slovenski jezik itd.).
 • Usposobljenost za načrtovanje in vodenje športnih dejavnosti v podaljšanem bivanju v osnovni šoli.
 • Usposobljenost za načrtovanje in vodenje športnih dni v prvem triletju osnovne šole.
 • Usposobljenost za obvladovanje in aplikacijo sodobnih didaktičnih tehnologij, improviziranih ter sodobnih standardiziranih športnih pripomočkov in igral v proces športne vzgoje za mlajše otroke.
 • Usposobljenost za inovativno izpopolnjevanje športnovzgojnega procesa ob upoštevanju pedagoških in didaktičnih načel ter zakonitosti vodenja in upravljanja učno vzgojnega procesa pri mlajših otrocih.
 • Usposobljenost za razvijanje otrokove ustvarjalnosti.
 • Usposobljenost za vključevanje igre v metodične postopke učenja osnovnih elementov različnih športov.
 • Usposobljenost za varovanje zdravja mlajših otrok (zagotavljanje fizičnega varovanja, preventivno metodično delovanje, prepoznavanje individualnih posebnosti otrok) in preprečevanje vseh dejavnikov, ki bi lahko povzročili poškodbe in nezgode pri procesu športne vzgoje.
 • Usposobljenost za opisno ocenjevanje športne vzgoje v prvem triletju osnovne šole.
 • Usposobljenost za poznavanje in razumevanje problemov ugotavljanja, spremljanja in vrednotenja gibalnih sposobnosti mlajših otrok. 
 • Usposobljenost za prepoznavanje otrok, ki odstopajo od povprečja in njihovo usmerjanje, svetovanje staršem itd.
 • Usposobljenost in interes za znanstveno-raziskovalno delo na področju športne vzgoje mlajših otrok, povezovanje različnih področij (pedagogike, didaktike, osnovne motorike, sociologije, psihologije itd.).

 

TEMELJNI ŠTUDIJSKI VIRI:

 1. Dežman, B. (2004). Igre z žogo v prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 2. Karpljuk, D., Videmšek, M. in Zajc, M. (2003). Možnosti povezovanja športnih in zdravstvenih vsebin v osnovni šoli. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 3. Kovač, M. idr. (2004). Nekatera poglavja didaktike športne vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 4. Kovač, M. in Novak, D. (2001). Učni načrt. Športna vzgoja. MŠZS, Zavod za šolstvo.
 5. Marjanovič Umek, L., Zupančič, M., Fekonja, U., Kavčič, T., Svetina, M., Tomazo Ravnik, T. in Bratanič, B. (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenorazoskovalni inštitut Filozofske fakultete.
 6. Pišot, R. in Videmšek, M. (2004). Smučanje je igra. Ljubljana: ZUTS Slovenije.
 7. Strmčnik, F. (2001). Didaktika. Osrednje teoretične teme. Ljubljana: Razprave Filozofske fakultete.
 8. Videmšek, M., Drašler, A. in Pišot, R. (2003). Gibalna igra kot sredstvo za seznanjanje s tujim jezikom v zgodnjem otroškem obdobju. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 9. Videmšek, M. in Stančevič, B. (2004). Popestrimo športno vzgojo. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 10. Videmšek, M. in Pišot, R. (2007). Šport za najmlajše. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 11. Zagorc, M. (2006). Ples v sodobni šoli: prvo triletje. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

 

Učni načrt