Fakulteta za šport

Športna vzgoja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami


nosilci:
dr. Karpljuk Damir, prof.

izvajalci:
dr. Videmšek Mateja, prof.

Cilji in predmetno specifične kompetence

 

  •  Usposobljenost za obvladovanje in aplikacijo sodobnih didaktičnih tehnologij, improviziranih ter sodobnih standardiziranih športnih pripomočkov in igral v proces športne vzgoje za otroke s posebnimi potrebami
  • Usposobljenost za inovativno izpopolnjevanje učno-vzgojnega procesa ob upoštevanju pedagoških in didaktičnih načel ter zakonitosti vodenja in upravljanja učno vzgojnega procesa za otroke s posebnimi potrebami.
  • Usposobljenost za praktično vodenje in upravljanje učno-vzgojnega procesa v različnih organizacijskih oblikah za otroke s posebnimi potrebami Poznavanje ZUOPP, poznavanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, povezanosti področij otrokovega razvoja (telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno področje), strukture motorike, specifika gibalnih in fizioloških posebnosti in sposobnosti otrok s posebnimi potrebami, poznavanje problematike specifičnih pristopov, sposobnost za načrtovanje, izvedbo in analizo športnih in gibalnih dejavnosti otrok s posebnimi potrebami, poznavanje trendov deviantnega vedenja, vedenjskih motenj, problematike drog in nezdravega načina življenja. Usposobljenost za (so)organizacijo Iger Specialne olimpijade, MATP, načrtovanje, izvedba in vrednotenje invalidskih športnih programov, poznavanje paraolimpijskih programov in športnih dejavnosti oseb s posebnimi potrebami …
  • Usposobljenost za varovanje zdravja otrok (zagotavljanje fizičnega varovanja, preventivno metodično delovanje, prepoznavanje individualnih posebnosti otrok, delo s posamezniki s posebnimi potrebami) in preprečevanje vseh dejavnikov, ki bi lahko povzročili poškodbe in nezgode.
  • Usposobljenost za poznavanje in razumevanje ter odgovorno uporabo ter spoštovanje zakonskih in varnostnih  predpisov, ki regulirajo pogoje in način dela pri učnem procesu (izvedbeni standardi in normativi glede prostora,  velikosti skupin, itd.) s poudarkom na osebah s posebnimi potrebami.
  • Usposobljenost za poznavanje in razumevanje problemov ugotavljanja, spremljanja in vrednotenja gibalnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami.
  •  Usposobljenost za usmerjanje in svetovanje drugim pedagoškim delavcem ter staršem na področju dela s populacijo s posebnimi potrebami.
  • Usposobljenost in interes za znanstveno-raziskovalno delo na področju populacije s posebnimi potrebami povezovanje različnih področij (pedagogike, didaktike, osnovne motorike, socialnega dela, sociologije, psihologije, medicine itd.).