Fakulteta za šport

Pedagogika, andragogika in didaktika

Učni načrt

Opredelitev osnovnih pojmov. Šola kot družbena institucija: šola in ideologija, vzgojne dimenzije šolskega programa. Teoretski in praktični problemi moralne vzgoje. Temeljni didaktični koncepti. Strukturni dejavniki pouka. Artikulacija in načrtovanje učnega procesa. Opredelitev andragogike kot znanosti in njenih temeljnih pojmov. Izobraževanje odraslih kot potreba družbe, institucij in potreba posameznika. Operativni učni načrt za delo in izobraževanje odraslih. Profesionalni razvoj odrasle osebe. Spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja in učenja odraslih.

Cilji in kompetence:

Cilji: seznaniti študente s teoretskimi koncepti in praktičnimi pristopi v pedagogiki, didaktiki in andragogiki.

Kompetence: razumevanje temeljnih teoretskih konceptov, pojmov, zakonitosti, načel, sodobnih metod in oblik v pedagogiki, didaktiki in andragogiki ter njihovo upoštevanje pri praktičnem delu (poznavanje učnega načrtovanja, kurikularnih dokumentov, operativnih načrtov, andragoškega ciklusa in vrst vzgojno izobraževalnega dela z odraslimi, reševanja vzgojno-disciplinskih konfliktov, koordiniranja izobraževalnega dela in vseživljenjskega izobraževanja)

 

Predvideni študijski rezultati:

 Znanje in razumevanje

Študent razume pomen temeljnih teoretskih usmeritev za oblikovanje vzgojnega koncepta javne šole in delovanje pedagoških konceptov; zna oblikovati operativni načrt za oblikovanje vzgojne dimenzije pouka pri lastnem predmetu in v okviru ur oddelčne skupnosti; razume temeljne koncepte didaktične teorije; opiše vlogo učitelja in učenca pri pouku; razume pomen aktivne vloge učenca v učnem procesu; pozna in razume značilnosti in pomen ustrezne učne komunikacije in interakcije; pozna dejavnike izbire ustrezne učne vsebine za doseganje ciljev pouka, našteje vrste učnih ciljev in opredeli njihove značilnosti in funkcije; razume omejitve na področju operativizacije (predvsem vzgojnih) učnih ciljev; našteje in opiše didaktične etape učnega procesa; pojasni razmerje med preverjanjem in ocenjevanjem znanja; razlikuje med različnimi učnimi oblikami in metodami ter razume njihovo didaktično uporabnost; pozna značilnosti, funkcije in strategije učnega načrtovanja; razume proces nastajanja učnega načrta; pozna in razume zakonitosti andragoških problemov in situacij ter pozna oblike sodelovanja v izobraževalnih institucijah (načrtovanje in oblikovanje različnih projektov…); pozna in razume andragoška načela, sodobne metode, oblike, tehnike za delo/izobraževanje z odraslimi in razume pomen andragoškega dela; pozna postopek oblikovanja izobraževalnega programa za odrasle in vrednotenje izobraževanja; pozna metode za spremljanje, vrednotenje in uravnavanje lastnega profesionalnega razvoja in za vseživljenjsko učenje in izobraževanje.

Uporaba

V ponujenih (pod)zakonskih in kurikularnih dokumentih prepozna ideološke vplive; reši vzgojno-disciplinske konflikte (primer iz pedagoške prakse) na podlagi upoštevanja pravno-administrativnih okvirov in teoretskih (pedagoških, psiholoških, etičnih) načel; ugotovi, katere dejavnosti spodbujajo aktivno vlogo učenca pri pouku; na podlagi učnih ciljev oblikuje predloge učnih vsebin in dejavnosti; iz splošnih učnih ciljev izpelje operativne učne cilje; analizira in ovrednoti didaktično izvedbo opazovane učne ure; oblikuje operativni izobraževalni program za odrasle na podlagi upoštevanja andragoških načel, pogojev dela, andragoških sodobnih metod, oblik, različnih tehnik dela, ustreznih načinov vrednotenja znanja odraslih in vrst andragoškega dela; izdela načrt lastnega profesionalnega razvoja in izobraževanja ter osnutek za vseživljenjsko učenje in izobraževanje.

Refleksija

Z vidika pridobljenega znanja oceni vzgojno delovanje izbrane šole na nivoju oddelčne in šolske skupnosti; razmišlja, kako ustrezno prenesti teoretična spoznanja v empirično pedagoško-didaktično ravnanje; interpretira konkretna ravnanja, procese in učinke v didaktični praksi z vidika didaktičnih teoretičnih konceptov; na osnovi refleksije svojega ravnanja uvaja ustrezne izboljšave in se tako strokovno razvija; povezujejo teoretična znanja z dejanskim andragoškim delom in potrebami po vzgoji in izobraževanju odraslih na različnih izobraževalnih in drugih institucijah; razvija pozitivna stališča do lastnega dela in dela z odraslimi.

Prenosljive spretnosti

Nauči se kritičnega branja strokovne literature, ustrezno izbira in interpretira podatke relevantnih raziskav ter kritično analizira in se odziva na strokovne ugotovitve in interpretacije svojih kolegov; v majhni skupini uporabi model reševanja konflikta z vidika različnih etičnih kriterijev in konsenzualnega iskanja rešitve; ob analizi šolskega in andragoškega primera iz pedagoške prakse se nauči uporabe teoretskega znanja pri reševanju realnega pedagoškega oz. andragoškega problema; gradi lastno konsistentno argumentacijo ter interpretacijo pedagoških in andragoških procesov in dejavnikov; spremlja in vrednoti lasten študijski napredek ter na tej podlagi usmerja svoja študijska prizadevanja in skrbi za nadaljnji lastni profesionalni razvoj; zna kritično upoštevati razlike med otroki, mladostniki in odraslimi pri njihovem vzgojno izobraževalnem delu; zna razvijati pozitiven odnos do odraslih, različnih ciljnih skupin na področju pedagogike in andragogike.