Fakulteta za šport

Management športnih prireditev

 

Namen predmeta

  • Seznaniti študente s celovitim managementom projektov.
  • Prikazati razne pristope k managementu projektov.
  • Predstavitev projektov v športnih organizacijah.
  • Prikazati specifičnosti športnih prireditev kot projektov in specifičnosti njihovega managementa.
  • Naučiti in usposobiti študente za management projektov v športu.
  • Vključiti študente v razne oblike načrtovanja, uveljavljanja in kontroliranja projektov v športnih organizacijah.

Vsebina predmeta

1. Uvod v management projektov
    1.1. Opredelitev projekta
    1.2. Projektni cikel
    1.3. Opredelitev managementa
    1.4. Opredelitev projektnega managementa
2. Projekti in strategije razvoja športnih organizacij
    2.1. Osnove teorije organizacije (struktura in procesi)
    2.2. Osnovne značilnosti športnih organizacij
    2.3. Izvajanje strategij s projekti
    2.4. Program projektov - multiprojektno usklajevanje
    2.5. Vrste projektov
3. Začetek projekta
    3.1. Postavitev ciljev projekta (namen in cilji)
    3.2. določanje obsega projekta (roki, stroški, pričakovani učinki)
    3.3. opredelitev projektnega sistema (naročnik, management, izvajalci, vplivni udeleženci)
    3.4. formalna potrditev projekta
4. Planiranje projekta
    4.1. Določanje skupin aktivnosti, aktivnosti in delovnih nalog (WBS)
    4.2. Določanje časovne odvisnosti med skupinami aktivnosti, aktivnostmi in nalogami
    4.3. Mrežno planiranje
    4.4. Časovno planiranje (časovne rezerve, kritična pot)
    4.5. Planiranje zaposlenih, predmetov dela in delovnih sredstev
    4.6. Planiranje stroškov
    4.7. Planiranje mejnikov
    4.8. Uporaba računalniških programov pri planiranju projektov
5. Planiranje organizacije projekta
    5.1. Vključevanje projektov v organizacijsko strukturo združbe
    5.2. Udeleženci v projektu (naročnik, sponzorji, ravnatelj, team, ostali udeleženci)
    5.3. Delegiranje (zadolžitve, odgovornosti, pooblastila)
    5.4. Linijski grafikon odgovornosti
    5.5. Projektom naklonjena kultura
    5.6. Projektna pisarna
6. Obvladovanje tveganja pri projektu
    6.1. Opredelitev tveganja
    6.2. Zunanja in notranja tveganja
    6.3. Identifikacija, plan ukrepov, nadzor in ukrepanje
7. Uveljavljanje projekta
    7.1. Kadrovanje, uporaba in razvijanje zmožnosti članov projektnih teamov (ravnatelj in team)
    7.2. Vodenje projekta
    7.3. Komuniciranje
    7.4. Motiviranje (sistem nagrajevanja)
8. Izvedba in kontrola projekta
    8.1. Proces kontroliranja
    8.2. Spremljanje projekta
    8.3. Kontrola rokov, stroškov in kvalitete izvedbe nalog
    8.4. Ukrepanje (plan ukrepov)
    8.5. Poročilo o projektu
9. Zaključek projekta
10. Projekti v športnih organizacijah
    10.1. Organizacija tekmovanja in drugih prireditev (občinska, regijska, državna, mednarodna, lige)
    10.2. Strateški razvojni projekti (projekt priprave reprezentance na veliko mednarodno tekmovanje, organizacijski projekti, usposabljanje strokovnega in drugega kadra, izobraževanje strokovnega in drugega kadra, izdajanje strokovnih publikacij, organizacija kongresov...)
    10.3. Projekti servisiranja športnikov (organizacija priprav, organizacija udeležbe na tekmovanjih, opremljanje reprezentac...)
    10.4. Investicije v izgradnjo in opremljanje športne infrastrukture
    10.5. Projekti prijave na razpise za sofinanciranje investicij in programov iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti in fundacij
11. Značilnosti športnih prireditev
    11.1. Športno rekreativne množične prireditve
    11.2. Domača športna tekmovanja
    11.3. Mednarodna športna tekmovanja
    11.4. Večpanožna športna tekmovanja
12. Značilnosti kadrovanja in vodenja pri projektnem delu v športnih organizacijah
    12.1. Značilnosti notranje organizacije športnih (neprofitnih) organizacij
    12.2. Značilnosti dela z volunterji (motivacijska struktura) pri projektih
    12.3. Razumevanje financiranja projektov v športnih organizacijah
13. Opredelitev tveganja pri izvajanju projektov v športnih organizacijah

1. Introduction to project management
2. Projects and development strategies in sports organizations
3. Start of a project
4. Planning of a project
5. Planning of the organization of a project
6. Mastering the risk in a project
7. Implementation of a project
8. Execution and supervision of a project
9. End of a project
10. Projects in sports organizations
11. Characteristics of sport events
12. Characteristics of recruitment and leading in project based work in sports organizations
13. Risk connected with the implementation of projects in sports organizations

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja, seminarji, vaje (priprava za načrtovanje projektov, študije primerov in video predstavitve), praktično delo (realni projekt v določeni športni organizaciji), izdelava seminarske naloge na temo management športne prireditve (celotnega projekta v vseh fazah).

Končna ocena je sestavljena iz (skupaj 100 točk): pisni izpit (40 točk), seminarska naloga (30 točk), opravljeno praktično delo (30 točk).

Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 -100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

Rozman Rudi: Ravnanje projekta. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2007 (v pripravi).

Kolar Edvard, Rozman Rudi, Bednarik Jakob: Projektni management v športnih organizacijah, 2007 (v pripravi).

Rozman Rudi, Kolar Edvard: Prosojnice za predmet Management športnih prireditev, 2006 (v pripravi).

Kolar Edvard et al.: Sponzoriranje športnega dogodka. Šport, Ljubljana, let. 52, št. 2, 2003

Zbirka člankov o projektnem managementu v športnih organizacijah. 1