Fakulteta za šport

Teorija organizacije

Namen predmeta

 • Poglobljeno seznaniti slušatelje z razvito teorijo organizacije.
 • Seznaniti slušatelje z vzroki dogajanj in delovanjem združb.
 • Prikazati veliko uporabnost teorije organizacije v praksi.
 • Omogočiti razumevanje ravnalne in upravljalne funkcije v združbah.
 • Prikazati formalne in neformalne, enovite in zložene strukture in procese.

 

Vsebina predmeta

1. Opredelitev organizacije
1.1. Razumevanje teorije nasploh
1.2. Določitev predmeta preučevanja in metode njegovega spreminjanja
1.3. Razvojni prikaz različnih opredelitev organizacije
1.4. Lipovčeva opredelitev organizacije
1.5. Razmejitev teorije organizacije od sorodnih področij

2. Družbeno gospodarstvo, lastnina, podjetje in organizacija
2.1. Odvisnost razmerij med ljudmi v podjetju od lastnine
2.2. Vpliv spreminjanja lastninskih odnosov na razmerja med ljudmi
2.3. Upravljanje, ravnanje, izvajanje

3. Razmerja in strukture
3.1. Lastnosti razmerij
3.2. Formalna in neformalna razmerja, procesi in strukture
3.3. Vrste razmerij: tehnična, komunikacijska, motivacijska, oblastna

4. Tehnična struktura
4.1. Tehnična delitev dela
4.2. Načini tehnične delitve dela
4.3. Pogoji in posledice tehnične delitve dela
4.4. Tehnični procesi

5. Komunikacijska struktura:
5.1. Elementi komunikacijske strukture
5.2. Vrste komuniciranja
5.3. Ovire komuniciranju
5.4. Načini izboljšanja komuniciranja
5.5. Komunikacijske strukture in procesi

6. Motivacijska struktura
6.1. Opredelitev motiviranja
6.2. Razmerja med ljudmi zaradi sodelovanja v zadovoljevanju potreb in doseganju ciljev
6.3. Sistemi motiviranja

7. Oblastna struktura:
7.1. Nadrejenost in podrejenost
7.2. Hierarhija
7.3. Kontrolni razpon.

8. (Zložena) organizacijska struktura
8.1. Zadolžitev, odgovornost, avtoriteta
8.2. Vrste struktur: linijska, funkcionalna, štabna, odborovska, teamska, servisna in druge
8.3. Organizacijske oblike podjetij

9. Koordinacija
9.1. Koordinacija nalog, ciljev, razmerij
9.2. Koordinacija kot bistvo - vsebina upravljanja in ravnanja
9.3. Prostovoljna in direktivna koordinacija

10. Odločanje
10.1. Odločanje kot metodološka plat upravljanja in ravnanja
10.2. Zvrsti odločitev
10.3. Proces odločanja

11. Organizacijski procesi
11.1. Neformalni in formalni procesi
11.2. Upravljalno-ravnalni proces
11.3. Faze v tem procesu: planiranje, uveljavljanje, kontrola

12. Planiranje
12.1. Planiranje poslovanja podjetja: opredelitev, vrste, proces
12.2. Planiranje organizacije: struktur in procesov
12.3. Enosmerno in dvosmerno planiranje

13. Uveljavljanje
13.1. Uveljavljanje organizacije: kadrovanje, vodenje, komuniciranje in spodbujanje

14. Kontroliranje
14.1. Kontroliranje poslovanja: opredelitev, proces, vrste
14.2. Kontroliranje organizacije
14.3. Enosmerno in dvosmerno kontroliranje

15. Konflikti
15.1. Opredelitev in vrste konfliktov
15.2. Konflikti kot organizacijski proces
15.3. Ravnanje s konflikti

16. Učinki organizacije
16.1. Delovno vzdušje
16.2. Birokracija
16.3. Moč in politika

17. Mednarodne primerjave organizacije
17.1. Upravljanje in ravnanje
17.2. Dolgoročni razvoj organizacije
17.3. Vloga morale in družbene odgovornosti

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja in razprava.
Priprava seminarskih nalog in razprava o njih.

Končna ocena je sestavljena iz: pisni izpit (70 točk), seminarska naloga (30 točk); skupaj (100 točk).

Pogoj za pristop k izpitu je izdelana seminarska naloga.

Ocenjevalna lestvica: pozitivni rezultat od 60 - 100 točk; 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 -100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

Obvezna literatura:

 

 • Lipovec, F.: Razvita teorija organizacije. Maribor: Založba Obzorja, 1987. 365 str.
 • Rozman, R.: Teorije organizacije, strani 261-290, v Kovač, Kavčič: Sodobna razlaga organizacije, Kranj, Sodobna organizacija, 2000
 • Rozman, R.: Razmerja med poslovanjem, organizacijo in ekonomijo in pripadajočimi znanostmi. Organizacija, 1999, 4, str. 185-192.
 • Rozman, R.: The Organizational Functions of Governance and Management, Slovenska ekonomska revija, 49(3), strani 28-45.
 • Rozman, R.: Kako prevesti management v slovenščino, Organizacija, 1998(1), strani 5-18.
 • Rozman, R.: Relationship between management and leadership. Leadership research workshop. Oxford: Univerity of Oxford, 2002, str.1-10.
 • Rozman, R.: Subject and Method of Organization Theory. Management (Beograd), 2000, 17-18, str. 31-39.
 • Rozman, R.: O ravnanju z zaposlenimi in o ravnanju z njihovimi zmožnostmi: uveljavljanje in razvijanje le-teh. Organizacija, 1998, 1, str.5-8.

*Opomba: Navedena literatura bo nadomeščena s knjigo, ki je v nastajanju

 

Dodatna literatura:

 

 • Daft, R.L.: Organization Theory and Design. Cincinnati: South Western College, 1998. XIV, 701 str.
 • Clegg, S.R., Hardy, C., Nord, W.R.: Handbook of Organization Studies. London: Sage Publications, 1997. XXIX, 730 str.
 • Hatch, M.J.: Organization Theory: Modern, symbolic and postmodern perspectives. Oxford: Oxford University Press, 1997. XXVIII, 387 str.