Fakulteta za šport

Šport in mediji

Namen predmeta

Program je zasnovan tako, da omogoča študentom na eni strani široko poznavanje in razumevanje teorije družbeno-zgodovinskih, političnih, kulturnih in ekonomskih dimenzij medijskega športa. Na drugi strani pa bodo študentje pridobili praktične informacije za delo na različnih področjih množičnih medijev kot so radio, televizija in tiskani mediji (oglaševanje, stiki z javnostjo, marketing, javno govorno nastopanje, računalništvo, pisanje, novinarstvo, intervjuvanje itd).

Predmetno specifične kompetence so:

 • poznavanje medijskih zakonitosti v športu,
 • poznavanje osnovnih komunikacijskih orodij,
 • sposobnost strokovnega argumentiranja športnih tekmovanj in športnih dogodkov,
 • uporaba znanja v praksi.

 

Vsebina predmeta

 1. Zgodovina medijev in organiziranost medijev
 2. Individualna in masovna komunikacija
 3. Etika in morala v novinarstvu
 4. Medijsko ekonomski in sociološki aspekti medijev
 5. Družben razvoj, mediji in šport
 6. Metodologija raziskav v komunikaciji in novinarstvu
 7. Vsebinska analiza in intervjujanje
 8. Odnosi z javnostmi
 9. Raziskave publike in raziskave učinkovitosti
 10. Osnove športne publicistike
 11. Multimediji in šport 

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Poučevanje poteka v obliki predavanj, samostojnega raziskovalnega dela študentov, seminarskega dela in praktičnih vaj. Glavna metoda poučevanja so predavanja. Teoretične teme, ki so predstavljene na predavanjih, so podprte z raziskovalnimi metodami, ki jih preizkusijo tudi študenti v okviru svojega raziskovalnega dela. Rezultati teh raziskovanj so predstavljeni v okviru diskusije na seminarjih. Poleg tega se bo preizkušala veljavnost teorije tudi v praksi (vaje).

Končna ocena predmeta je sestavljena iz:

 • priprava in zagovor seminarske naloge (50% končne ocene),
 • ustni izpit (50% končne ocene); pogoj za pristop k pisnemu izpitu so pozitivno ocenjene seminarske in raziskovalne naloge.


Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pdb 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 - 100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

 • Wenner A.: Media Sport. London: Routledge, 2000.
 • Kinkema K. M., Harris J. C.: Media Sport Studies: Key Research and Emerging Issues. In: Wenner L. A. (ed.): Mediasport. London: Routledge, 2000.
 • Erjavec K., Volčič Z.: Odraščanje z mediji. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine, 1999.
 • Anderson D. A.: Countemporary Sports Reporting. Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1994.
 • Verčič D., Ašanin Gole P.: Organizacijsko komuniciranje. Teorija in praksa, 36 (1999), 4, str. 513-696.
 • Verčič D., Serajnik Sraka N., Ašanin Gole P.: Odnosi z javnostmi in integralno komuniciranje. Ljubljana: Marketing magazin, 2000.
 • Jefkins F.: Public Relations. London: Pitman, 1998.
 • Gruban B., Maksimovič M., Verčič D., Zavrl F.: ABC PR: Odnosi z javnostmi na prvi pogled. Ljubljana: Tiskovno središče, 1990.