Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Sociologija športa

Namen predmeta

Sociologija športa naj kot posebna veja sociologije da študentu tista znanja, ki mu bodo v prvi vrsti omogočila družboslovno usmerjeno oceno in vrednotenje športa v razmerah naše družbe ter primerjavo s športom v svetu, zlasti v pogojih sodobne industrijske družbe, in ga seznanila z družbenimi zakonitostmi ter pojavi na tem izseku človekove gibalno ustvarjalne izraznosti. Da naj mu sociološko razsežnost fenomena športa v svetu in doma. Seznani naj ga tudi s sociološko metodo, njenimi epistemološkimi izhodišči in nekaterimi za šport relevantnimi raziskovalnimi tehnikami in pomembnejšimi raziskavami, ki predstavljajo pomembnejši delež tako v teoriji kot v praksi športa.

Predmetno specifične kompetence so:

 • poznavanje družbenih zakonitosti v športu,
 • poznavanje osnovnih raziskovalnih orodij sociologije športa,
 • sposobnost strokovnega argumentiranja sodobnih družbenih dilem v športu,
 • uporaba znanja v praksi.

 

Vsebina predmeta

 1. Učinki globalizacije v športu
 2. Migracije v športu
 3. Uporaba multivariatnih metod pri izdelavi empiričnih raziskav sociologije športa
 4. Nasilje v športu
 5. Socialna stratifikacija v športu
 6. Skupinska dinamika
 7. Rasno razlikovanje v športu
 8. Spolna diskriminacija v športu
 9. Šport in mediji
 10. Vrhunski šport in njegove dileme v družbi
 11. Šport in nacionalna identiteta


Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Poučevanje poteka v obliki predavanj in samostojnega raziskovalnega dela študentov ter seminarskega dela. Glavna metoda poučevanja so predavanja. Teoretične teme, ki so predstavljene na predavanjih, so podprte z raziskovalnimi metodami, ki jih preizkusijo tudi študenti v okviru svojega raziskovalnega dela. Rezultati teh raziskovanj so predstavljeni v okviru diskusije na seminarjih.

Končna ocena predmeta je sestavljena iz:

 • priprava in zagovor seminarske in raziskovalne naloge (50% končne ocene),
 • ustni izpit (50% končne ocene); pogoj za pristop k pisnemu izpitu so pozitivno ocenjene seminarske in raziskovalne naloge.


Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pdb 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 - 100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

 • oupona M., Petrović K.: Šport in družba (sociološki vidik). Ljubljana: Fakulteta za šport, 2000.
 • Petrović K., Doupona M: Sociologija športa. Ljubljana: Fakulteta za šport, 1996.
 • Hošek A., Petrović K.: Prilozi za Sociologiju sporta 1 in 2. Zagreb: FTK, 1986.
 • Coakley J.: Sport in Society: Issues & Controversies. Boston: Irwin McGraw Hill, 1997.
 • Doupona Topič M.: Ženske in šport. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2004.
 • Kovač M., Starc G., Doupona Topič M.: Šport in nacionalna identiteta Slovencev. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2005.
 • Hargreaves J.: Sporting Females: Critical Issues in the History and Sociology of Women's Sports. London: Routledge, 1994.
 • Maguire J., Jarvie G., Mansfiled L., Bradley J.: Sport Worlds: A Sociological Perspective. Champaign: Human Kinetics, 2002.
 • Wenner A.: Media Sport. London: Routledge, 2000. 1