Fakulteta za šport

Osnove gibanja v športu

Namen predmeta

Cilj je poznavanje strukture motoričnega prostora in posameznih gibalnih sposobnosti ter seznanitev z osnovnimi sredstvi za njihov razvoj. Spoznavanje osnovnih principov gibalnega učenja in kontrole človekovega gibanja pri športni vadbi. Osvojiti osnovno strokovno izrazoslovje v športu za lažje razumevanje strokovnih tekstov in za natančnejše opisovanje gibalnih nalog.
Predmetno specifične kompetence so:

 • načrtovanje, izvajanje in vodenje vadbe za vplivanje na gibalne sposobnosti pri zdravih osebah,
 • poznavanje telesnega in gibalnega razvoja človeka,
 • poznavanje osnovnih fizioloških procesov učenja in kontrole gibanja,
 • sposobnost komuniciranja v strokovnem jeziku,
 • fleksibilna uporaba znanja v praksi.

 

Vsebina predmeta

 1. Človek kot biološki dialektičen sistem
 2. Struktura motoričnega prostora pri človeku
 3. Pojavnost posameznih gibalnih sposobnosti
 4. Osnovni metodični postopki razvoja gibalnih sposobnosti
 5. Osnovna sredstva za razvoj gibalnih sposobnosti in njihova uporaba (naravne oblike gibanja, elementarne igre, gimnastične vaje)
 6. Osnovne značilnosti in dejavniki gibalnega učenja
 7. Faze gibalnega učenja in postopki učenja v njih
 8. Funkcionalne osnove kontrole gibanja
 9. Kontrola gibanja v športni praksi
 10. Osnove strokovnega športnega izrazoslovja
 11. Tujke in slovensko strokovno športno izrazoslovje 

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Poučevanje poteka v obliki predavanj ter seminarskega in praktičnega dela (vaje, laboratorijske vaje, simulacije). Glavne teme so predstavljene na predavanjih, podrobnejša diskusija o izbranih praktičnih problemih pa poteka v okviru seminarskega oziroma praktičnega dela.

Končna ocena predmeta je sestavljena iz:
- priprava in vodenje seminarskih nalog (40% končne ocene),
- pisni izpit (60% končne ocene); pogoj za pristop k pisnemu izpitu so pozitivno ocenjene seminarske naloge.

Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 - 100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

 • Behke Robert S.: Kinetic Anatomy. Leeds: Human Kinetics, 2001. 281 str.
 • Bolkovič Toni et al: Izrazoslovje v gimnastiki. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, Inštitut za kineziologijo, 2002. 105 str.
 • Dick Frank W.: Sports Training Principles. London: A&C Black, 1997. 309 str.
 • Latash Mark L.: Neurophysiological Basis of Movement. Leeds: Human Kinetics, 1998. 269 str.
 • Magill Richard A.: Motor Learning: Concepts and Applications. Boston: McGraw-Hill, 1998. 326 str.
 • Pistotnik Borut, Pinter Stanislav, Dolenec Maja: Gibalna abeceda. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2002. 114 str.
 • Pistotnik Borut: Osnove gibanja: gibalne sposobnosti in osnovna sredstva za njihov razvoj v športni praksi. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2003. 164 str.
 • Pistotnik Borut: Vedno z igro: elementarne in družabne igre za delo in prosti čas. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2004. 160 str.
 • Zalaznik Howard N.: Advances in Motor Learning and Control. Leeds: Human Kinetics, 1996. 309 str. 1