Fakulteta za šport

Odnosi z javnostmi

Namen predmeta

 • Poglabljati znanja za razmejitev odnosov z javnostmi od drugih oblik trženjskega komuniciranja.
 • Razviti sposobnosti načrtovanja, izvajanja in vrednotenja strategij odnosov z javnostmi.
 • Spoznati študente s tehnikami in programi vodenja strateškega komuniciranja odnosov z javnostmi.

 

Vsebina predmeta

Opredelitev, izvor in praktiki odnosov z javnostmi

Temelji odnosov z javnostmi

 • Javnosti podjetja
 • Etični in pravni vidiki odnosov z javnostmi
 • Komuniciranje in javno mnenje
 • Mediji in odnosi z mediji

Proces ravnanja odnosov z javnostmi

 • Definiranje problema
 • Načrtovanje kampanj
 • Izvedba kampanj
 • Vrednotenje rezultatov

Praksa odnosov z javnostmi

 • Pridobitno naravnane organizacije
 • Vladne službe in politika
 • Nepridobitno naravnane organizacije, zdravstvo in izobraževanje
 • Gospodarske zbornice, poslovna združenja in sindikati

Krizni odnosi z javnostmi

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanje: 1 skupina po 3 ure na teden

Seminar (3 ure na teden): Seminarji so namenjeni poglobitvi teoretičnih konceptov s primeri iz prakse (45 minut). Študenti v okviru seminarja pripravljajo projekt odnosov z javnostmi za konkretnega naročnika. Za potrebe projekta je del pedagoškega procesa izveden v obliki skupinskih konzultacij s študenti (45 minut). Skupine študentov projekte na koncu semestra ustno zagovarjajo pred naročnikom.

Elektronska klepetalnica: Študenti so razporejeni v skupine in v okviru le-teh sodelujejo v klepetalnici. Prek klepetalnice so možne tudi konzultacije v zvezi z oglaševalskimi projekti. Klepetalnica je ekvivalent 1 šolski uri seminarjev.

Končna ocena je sestavljena iz: pisni izpit (50 točk), seminarska naloga (45 točk), elektronsko delo s študenti (5 točk); skupaj (100 točk).

Posebni pogoji: točke dosežene pri sodelovanju v klepetalnici in s skupinskim projektom se upoštevajo v tekočem in naslednjem študijskem letu.

Pogoj za pristop k izpitu je opravljen seminar.

Ocenjevalna lestvica: Pozitivni rezultat od 60 - 100 točk; 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 -100 (odl 10).

Ustni izpit ob izraženi želji študenta.

 

Študijska in izpitna literatura

 • Sietel, F.P.: The Practice of Public Relations, 9th ed. Engelwood Cliffs: Prentice Hall, 2004. XXXII, 568 str.
 • Cutlip, S.M., Center, A.H., Broom, G.M.: Effective Public Relations. 8th ed. Engelwood Cliffs: Prentice Hall, 2000. XV, 588 str.