Fakulteta za šport

Obvladovanje stroškov

Namen predmeta

 • Utemeljiti pomen obvladovanja stroškov v sodobnih podjetjih in drugih organizacijah.
 • Poglobljeno spoznati različne vidike obravnavanja stroškov z vidika njihovega pomena v posameznih delih in aktivnostih poslovnega procesa.
 • Spoznati in razumeti različne managerske tehnike in orodja, ki se nanašajo na obvladovanje stroškov.
 • Seznaniti se z raziskavami s področja obvladovanja stroškov v Sloveniji in v svetu.
 • Seznaniti se z najboljšimi praksami pri obvladovanju stroškov.

 

Vsebina predmeta

Opredelitev obvladovanja stroškov in njegovega pomena v sodobnih podjetjih in organizacijah

 • Kaj razumemo z obvladovanjem stroškov
 • Obvladovanje stroškov kot pogoj za preživetje podjetij v zahtevnih sodobnih gospodarskih razmerah
 • Vloga računovodstva v procesu obvladovanja stroškov

 

Managerske tehnike, orodja in rešitve pri obvladovanju stroškov

 • Stroški po aktivnostih poslovnega procesa
 • Poslovodenje na temelju aktivnosti poslovnega procesa
 • Stroški življenjskega cikla in ciljni stroški
 • Ostali managerski koncepti, povezani z obvladovanjem stroškov

 

Strateško obvladovanje stroškov

Empirične raziskave s področja obvladovanja stroškov v svetu in v Sloveniji

Najboljše prakse pri obvladovanju stroškov

 • Primeri iz podjetij
 • Primeri iz uprave in javnega sektorja

 

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Predavanja, vaje in seminarji.

Vaje so namenjene reševanju praktičnih primerov, ki se nanašajo na snov predavanj. Sestavni del vaj so domače naloge, ki jih študentje v času med dvema terminoma vaj rešujejo samostojno, nato pa jih na začetku naslednjih vaj prediskutirajo z izvajalcem vaj.

Seminarske naloge poglobljeno obravnavajo posamezne dele snovi. Študentje so razdeljeni v skupine. Znotraj skupine vsak študent izdela svojo seminarsko nalogo in komentarje seminarskih nalog kolegov v skupini. Zagovori seminarskih nalog potekajo v skupinah.

Končna ocena je sestavljena iz: pisni izpit (60 točk), seminarska naloga (30 točk), sodelovanje pri vajah (10 točk); skupaj (100 točk).

Posebni pogoji: za pozitivno končno oceno mora študent obvezno doseči pozitivno oceno pri seminarski nalogi in vsaj 60% možnih točk pri pisnem izpitu.

Ocenjevalna lestvica: Pozitivni rezultat od 60 %- 100 % možnih točk; 60 %- 67 % (zd 6), 68 %- 75 % (db 7), 76 %- 83 % (pd 8), 84 %- 91 % (pd 9), 92 %-100 % (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

Obvezna:

 • Tekavčič, M.: Obvladovanje stroškov. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1997. 193 str.
 • Izbrani članki s področja vsebine predmeta po izboru nosilke predmeta.

Dopolnilna:

 • Shank, J.K.: Strategic Cost Management: The New Tool for Competitive advantage. New York: The Free Press, 1993. VII, 271 str.
 • Kaplan, R.S., Cooper, R.: Cost & Effect. Boston: Harvard Business School Press, 1998. XI, 357 str.