Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Management (zastopanje) športnikov

Namen predmeta

 • Študente seznaniti z managementom (zastopanjem) športnikov kot velikim in hitro-rastočim poslom, z vlogami, ki naj bi jih opravljal dober zastopnik, s pravnimi vidiki te problematike v Sloveniji in tujini ter s poslovno etiko kot nujnim spremljevalnim elementom managementa (zastopanja) športnikov.
 • Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju managementa (zastopanja) športnikov, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter na ta način študente usposobiti za nadaljnje poglobljeno strokovno in raziskovalno delo na tem področju.
 • Študente pripraviti na to, da bodo obravnavane teoretične koncepte in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje čim bolje uporabljati v praksi.

 

Vsebina predmeta

Uvod v zastopanje športnikov

 • Razvoj področja
 • Zastopanje športnikov kot panoga: konkurenca med zastopniki in boj za športnike
 • Izbira zastopnika
 • Teorija agentov in konflikt interesov
 • Registracija in certifikacija zastopnikov

Vloge zastopnikov športnikov

 • Zastopniki kot karierni svetovalci in iskalci zaposlitve
 • Zastopniki kot pogajalci
 • Zastopniki kot pravni svetovalci
 • Zastopniki kot finančni svetovalci
 • Zastopniki kot osebni svetovalci in motivatorji

Pravni vidiki zastopanja športnikov

 • Pravila in zakonodaja v Sloveniji in v tujini
 • Pogodbe med športniki in zastopniki
 • Pogodbe med športniki in športnimi klubi

Zastopniki športnikov in poslovna etika

 • Pojem in stopnje poslovne etike
 • Problematika brezobzirnih zastopnikov 1. Introduction to sports agency

 

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Delo poteka v obliki predavanj in seminarjev. Glavne teme so predstavljene na predavanjih, podrobnejša diskusija o izbranih temah pa poteka v okviru seminarjev.

Preverjanje znanja je sestavljeno iz treh delov in vključuje:

 • aktivno sodelovanje v razredu (10% končne ocene),
 • priprava in ustni zagovor seminarske naloge (30% končne ocene),
 • pisni izpit tipa "open book", kar pomeni, da lahko študenti na izpitu uporabljajo dogovorjeno študijsko literaturo (60% končne ocene); pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena seminarska naloga.

Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 -100 (odl 10).

 

Študijska in izpitna literatura

Obvezna literatura:

 • Shropshire Kenneth L., Davis Timothy: The Business of Sports Agents. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003. 206 str.

 

Neobvezna literatura:

 • Beech John, Chadwick Simon: The Business of Sport Management. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 2004. 400 str.
 • Shropshire Kenneth L.: Agents of Opportunity: Sports Agents and Corruption in Collegiate Sports. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990. 181 str. 1