Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Filozofija športa - mag.


nosilci:
dr. Jošt Bojan, prof.

Namen predmeta

 • Zasnova kot tudi eksplikacija tematskih sklopov opredeljene vsebine predmeta je neposredno navezana na stalna in vsakokratna odprta vprašanja športno kulturnega prostora. Poudarki so osredotočeni na tiste segmente splošne in športne stroke, ki so za filozofijo športa najbolj značilni. Osmislitev, vrednotenje in preučevanje vseh konkretnih problemov športne stroke na splošni ravni. Posebna skrb je namenjena umestitvi filozofije športa v simbiotično razmerje z vsemi sorodnimi vedami in disciplinami.
 • Posebej so predstavljeni tisti vidiki filozofskih teorij, ki uokvirjajo nastanek in razvoj filozofije športa kot posebne filozofske discipline oz. multidisciplinarnih študij filozofije kulture: nastanek in sodobno stanje filozofije športa, razmerje telo/duša, etika globalne kulture, in filozofija kulture z estetiko spektakla.
 • Študente pripraviti na kritično presojanje izbranih etičnih dilem športa, do katerih se je treba opredeliti oziroma samostojno razvijati in utemeljevati svoje stališče.

Vsebina predmeta

 1. Metode filozofskega raziskovanja; filozofske vede in discipline
 2. Sodobne filozofske razprave - filozofija kulture in uvod v filozofijo športa (aktualizacija in aplikacija filozofske metodologije)
 3. Filozofska opredelitev in razčlenitev pojavnosti športne kulture
 4. Genealogija telesnega gibanja
 5. Šport kot posebna (sistematizirana) oblika telesne aktivnosti
 6. Športna vadba, športna tekmovanja, spektakel in medijska podoba
 7. Splošna klasifikacija športov
 8. Odzivnost športne stroke na aktualne športne in obšportne dogodke
 9. Kineziologija kot temeljna športna znanost
 10. Aksiološki aspekti športne kulture
 11. Etika in estetika v športni kulturi
 12. Prisotnost športne kulture v izvirnih filozofskih naukih in umetniških delih
 13. Razvojne in aktualne teme v športni kulturi

Način dela pri predmetu in način ocenjevanja znanja

Delo poteka v obliki predavanj in seminarjev. Glavne teme so predstavljene na predavanjih, podrobnejša diskusija o izbranih temah pa poteka v okviru seminarjev.

Preverjanje znanja je sestavljeno iz treh delov in vključuje:

 • priprava in ustni zagovor seminarske naloge (30% končne ocene),
 • pisni izpit (70% končne ocene); pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena seminarska naloga,
 • lahko tudi kreditno ovrednotenje posameznih (preverljivih) študijskih dosežkov.

Ocenjevalna lestvica (pozitivni rezultat od 60 - 100 točk): 60 - 67 (zd 6), 68 - 75 (db 7), 76 - 83 (pd 8), 84 - 91 (pdb 9), 92 -100 (odl 10).

Študijska in izpitna literatura

 • Kretchmar R. S: Practical Philosophy of Sport. Illinois: Human Kinetics, 1994.
 • Lumpkin A., Stoll S. K., Beller, J. M.: Sport Ethics: Applications for Fair Play. 2nd ed. Boston: McGraw Hill, 1999.
 • Gruneau R. S.: Class, Sports, and Social Development. 2nd ed. Illinois: Human Kinetics, 1999.
 • Haag H.: Sportphilosophie - Ein Handbuch. Schorndorf: Hofmann, 1996.
 • Huizinga J.: Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture. Suffolk: Paladin, 1970.
 • Loland S.: Fair Play in Sport: A Moral Norm System. London: Routledge, 2002.
 • McNamee M. J. (ed.), Parry S. J. (ed.): Ethics and Sport. London: Routledge, 1998.
 • Morgan W. J. (ed.), Meier K. V. (ed.): Philosophic Inquiry in Sport. Illinois: Human Kinetics, 1988.
 • Macura D. (ur.), Hosta M. (ur.): Filozofija športa: zbornik. Ljubljana: Fakulteta za šport, Enajsta Akademija, 2003. 92 str.
 • Macura D. (ur.), Hosta M. (ur.): Philosophy of Sport and other Essays: Proceedings Book. Ljubljana: Faculty of Sport, Eleventh Academy, 2004. 280 str. 1