Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Navodila za oddajo vlog v zvezi z uveljavljanjem pravic iz študija

datum: 05.09.2013

kategorija: obvestila za študente

za obravnavo na Komisiji za študijske zadeve

Študente obveščamo, da bo zadnja seja Komisije za študijske zadeve v tem študijskem letu, ki bo obravnavala vloge študentov v zvezi z uveljavljanjem pravic iz študija, v torek, 17. 9. 2013.

 

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ ŠTUDIJA (vpis brez izpolnjevanja pogojev, podaljšanje statusa …)

 Po Zakonu o visokem šolstvu (66. in 70. člen) in Statutu Univerze v Ljubljani (153., 238. in 239. člen) imajo študenti naslednje pravice:

1. Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze (153. čl. Statuta UL)

2. V primerih, ko:

  • študent ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra (podaljšanje dodatnega leta) ali
  • se v času študija ne vpiše v naslednji letnik (podaljšanje statusa med študijem),

se študentu iz opravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka (239. čl. Statuta UL).

 

 O izjemnem vpisu v višji letnik (brez opravljenih pogojev) in o podaljšanju statusa iz opravičenih razlogov, kot so: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze, odloča Komisija za študijske zadeve. Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic, mora torej študent oddati prošnjo, ki jo obravnava navedena komisija.

 

NAVODILA ZA ODDAJO VLOGE:

 

 

  • Izpolnite vse rubrike obrazca in ga podpišite.

 

  • Vlogi OBVEZNO PRILOŽITE DOKAZILA (npr. rojstni list otroka, zdravniško potrdilo za daljšo bolezen/poškodbo, odločbo Centra za socialno delo, odločbo pristojnih organov o posebnem statusu …), ki utemeljujejo razlog za oddajo prošnje na podlagi Statuta UL. V primeru ponarejenih dokazil se sproži disciplinski postopek za študenta.

 

  • Vlogi obvezno priložite izpis vašega  elektronskega indeksa (iz sistema VIS).

 

VLOGE Z DOKAZILI LAHKO ODDATE LE OSEBNO, V TAJNIŠTVO PRODEKANATA (2. nadstropje, ga. Katarina Povržan), od vključno petka, 6. 9. 2013, do vključno ponedeljka, 16. 9. 2013, od 9.00 do 11.30 in od 12.30 do 14.00 (ob delovnih dnevih). Ob oddaji vloge boste prejeli potrdilo o oddaji.

 

Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo vložene najkasneje do roka za oddajo.Vloge brez dokazil bodo brezpredmetne.

Zoper odločbo komisije ima študent pravico do pritožbe na Senat FŠ, v 8h dneh od objave zapisnika.

 

Vpis za študente bo sklepu komisije bo po 19. septembru. Točen datum bo sporočen.

 

Študentski referat