RAZPIS SPLOŠNEGA DELA TEČAJA ZA USPOSABLJANJE ZA STROKOVNO DELO V ŠPORTU ZA TRENERJE

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


4 + 6 =

Termini: 16.3.2012 - 25.3.2012

Koordinator: Miha Kürner

Število razpisanih mest: 50

Število prostih mest: 50


Opis:

 

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj splošnih vsebin, ki so sestavni del programov usposabljanj 1. In 2. stopnje za naziv »trener …..«. Splošni del tečaja bo potekal v dveh zaporednih vikendih in bo trajal 36 ur. Specialni del usposabljanja kandidati opravijo pri panožnih športnih zvezah.  

 Vsebine splošnega dela tečaja:  

1.       Osnove športne medicine  in prva pomoč (7 ur)

2.       Osnove psihologije v športu (7 ur)

3.       Osnove teorije in metodike športnega treniranja (14 ur)

4.       Osnove pedagogike v športu (4 ure)

5.       Management v športu (2uri)

6.       Zgodovinski razvoj športa (2 uri)

Začetek tečaja bo v petek, 16.3.2012 ob 16. uri v veliki predavalnici Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana.

 

   

SPLOŠNI POGOJI  

 

1. Prijavijo se lahko kandidati, ki so stari 18 let in imajo dokončano šolo najmanj IV. stopnje (srednja ali poklicna). Kandidat za trenerja mora imeti predhodno ustrezno strokovno usposobljenost, ki je odvisna od športne panoge in programa usposabljanja.  

2. Prijavo pošljite najkasneje do petka, 9.3.2012, na Fakulteto za šport, Center za vseživljenjsko učenje v športu, Gortanova 22, 1000 Ljubljana oziroma po faksu na 01 520 77 50. Prijava mora vsebovati točne podatke o udeležencu in plačniku šolnine. V primeru, da je plačnik pravna oseba, pa tudi njegovo davčno številko.

3. Navodila za prijavo: izpolnite prijavnico, ki ima veljavnost predračuna. Najkasneje teden dni pred pričetkom tečaja nakažite ustrezen znesek na poslovni račun UL, Fakultete za šport št.: 01100-6030708477 pri UJP RS. Na nakazilu naj bodo razvidni plačnik ter ime in priimek udeleženca. Prijavnico in fotokopijo potrdila o plačilu pošljite po pošti na naslov organizatorja ali fax na 01 520 77 50 najkasneje dva dni pred pričetkom. Račun boste prejeli po prejetem plačilu kotizacije.  

4. Kotizacija za tečaj znaša 190 EUR (za posameznega kandidata). Plačniki prejmejo originalne račune (potrdila o plačilu) na podlagi plačil po prijavnici. Cena vključuje predavanja in učno gradivo.

5. Odjava udeležbe: Zadnji rok za odjavo od tečaja je 5 delovnih dni pred pričetkom tečaja. Odjava mora biti pisna. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku kotizacije ne vračamo.  
 

6. Tečaj bo organiziran, če bo prijavljenih najmanj 40 kandidatov. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi tečaja. V tem primeru vam vplačano kotizacijo vrnemo.
 

7. Teoretične izpite iz splošnih predmetov bodo kandidati opravljali na Fakulteti za šport. Izpiti bodo pisni. Izpitni roki bodo določeni po dogovoru na predavanjih. Izpite specialnega dela kandidati opravijo na panožnih športnih zvezah.  
 

8. Dodatne informacije po telefonu 01/ 520 77 52 – Miha Kürner,  in elektronski pošti: miha.kurner@fsp.uni-lj.si. 

         

 

koordinator usposabljanja                         v.d. predstojnik Inštituta za šport

    Miha Kürner                                                      dr. Janez Vodičar

     


Opombe:

RAZPIS

PRIJAVNICA