Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Spodbujanje prostovoljnega dela z mladimi

  • Spodbujanje prostovoljnega dela z mladimi

  • Koda V5-0955
  • Datum 01.09.2004 - 31.03.2006
  • Financer ARRS
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

Raziskave pri nas potrjujejo, da je prostovoljno delo v športu (pa tudi drugje) pomembna vsebinska sestavina vsega opravljenega dela, pa tudi finančna vrednost dela je izjemno velika. Hkrati pa že narejene raziskave predstavljajo tudi nekatere specifične probleme (izobraženost, usposobljenost) in odpirajo nove perspektive. Prostovoljno delo je prostovoljna aktivnost, ki ni plačana ali pa zanjo prostovoljec prejme le povračilo stroškov. Obstajata potencialni možnosti dveh vrst prostovoljnega dela: Step down (kot alternativa plačani zaposlitvi, starši, pred upokojitvijo) in step up (predvsem mladih, ki upajo na kasnejše redno zaposlitev; bolj kvalitetno in strokovno) prostovoljno delo. Obe vrsti dela verjetno determinirajo različni motivi, pričakovanja, vrednote in dinamika razvoja. Skladno s tem različna strokovna usposobljenost in kvaliteta dela, različen način dela in povezovanje z ostalimi udeleženci. Glavni namen projekta je v naslednjih letih razviti in postaviti napreden sistem, ki bo temeljil na dveh vrstah prostovoljnega dela, od katerih ima vsaka svoje zakonitosti. Obe vrsti dela determinirajo različni motivi, pričakovanja, vrednote in dinamika razvoja, hkrati pa so tudi ciljne skupine različne, zato bo skladno s tem potrebno razviti različne sistemske načine vključevanja, izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev. Sistemske akcije pa naj bi bile usmerjene tudi v vzgojo družbe in vrednot prostovoljnega dela v športu. V okviru projekta si zastavljamo naslednje glavne cilje:

• Detajlno spoznati značilnosti prostovoljnega dela v Sloveniji (na področju športa, zdravstva, socialnega dela in drugje), koliko je tega dela, kakšno je itd. skozi anketiranje prostovoljcev, organizatorjev prostovoljnega dela • Ugotavljanje značilnosti obeh vrst prostovoljnega dela (spolna, starostna in izobrazbena struktura, motivi, interesi, vrednote, želja po napredovanju, discipliniranost, potreba po izobraževanju, perspektive dela oz. potrebe po tovrstnih kadrih na različnih področjih • Ugotavljanje obsega prostovoljnega dela (kadrovska struktura, število ljudi, ure dela, vrsta opravljenega dela, finančna vrednost dela...) • Raziskovanje povezanosti prostovoljnega dela s profesionalnim delom (problemi strokovne usposobljenosti, motivov, organiziranosti, informiranosti, izobraževanja, novačenja, vrednotenja in nematerialnega priznavanja prostovoljnega dela • Zaznava in poznavanje prostovoljnega dela v družbi, problemi vzgoje vrednotenja • Primerjanje karakteristik prostovoljnega dela v Sloveniji z drugimi državami • Realizacija izkoriščanja prostovoljnega dela v Sloveniji • Aktualna realnost prostovoljnega dela v primerjavi s prikazanim • Spoznati populacijo, ki se ukvarja z prostovoljnim delom in populacijo, ki je primerna za tovrstno delo • Spoznati značilnosti njihovega vrednotnega sistema in motivov, ki jih vzpodbujajo k tovrstnemu delu, da bi lahko na tej osnovi postavili smernice za delo vnaprej • Spodbuditi prostovoljno delo na vseh področjih • Uvesti sisteme novačenja delavcev za prostovoljno delo • Razviti sisteme vrednotenja in (nematerialnega) nagrajevanja oz. priznavanja prostovoljnega dela (nagrade, priznanja) • Razviti in vplesti v sistem vzgoje in izobraževanja vrednoto prostovoljnega dela (poiskati formalne možnosti, kako to narediti v obstoječem sistemu vzgoje in izobraževanja) • Detektirati potrebo po izobraževanju prostovoljcev in razviti sisteme izobraževanja prostovoljcev v športu • Razviti propagandne akcije, ki bodo pomagale pri novačenju prostovoljcev • Razviti sistem izobraževanja prostovoljcev, ki bi služil tudi namenu usposabljanja mladih za kasnejšo zaposlitev • Sistemsko (formalno) razviti prostovoljno delo staršev v društvih Sistemsko razviti različne vrste prostovoljnega dela za upokojence (skladnost izobrazbe in poklica z zahtevami dela ipd., uskladiti razpoložljive možnosti), idr.

sicris.izum.si/search/prj.aspx