Fakulteta za šport

Razvoj in dejavniki športne identitete in uspešnost v športu

  • Razvoj in dejavniki športne identitete in uspešnost v športu

  • Koda L5-3103
  • Datum 01.07.2001 - 30.06.2004
  • Financer MVZT
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

Z vprašanji selfa oz. jaza se že nekaj desetletij ukvarja psihologija osebnosti in klinična psihologija. Posebno novi trendi razvoja vrhunskega športa pa definirajo izrazito močno potrebo po tovrstnem raziskovanju tudi v športu. Hiter razvoj vrhunskega športa, pomikanje meja sposobnosti in dosežkov navzgor ter izrazito oblikovanje specifične športne osebnosti kar kliče po raziskovanju temeljnih dejavnikov in vplivov razvoja specifične športne identitete. Povezanost športne identitete z vrhunskimi dosežki je obojestranska. Izoblikovana športna identiteta služi kot referenčni okvir in eno izmed najmočnejših športnikovih orodij pri samopotrjevanju, zato je njihova športna identiteta tudi ključnega pomena za obdržanje visoke stopnje motiviranosti in pripravljenosti na kontinuirano delo in trening, kar omogoča ne le enkratno, pač pa stalno kontinuirano doseganje vrhunskih športnih dosežkov pri športnikih. Zaradi majhne populacije mladih slovenskih športnikov lahko vrhunske rezultate v primerjavi z mnogo številčnejšimi narodi dosegamo le z bistveno bolj kvalitetnim delom in socialnim suportom. Z raziskavo skušamo preučiti glavne notranje (osebnostne) in zunanje (miljejske) dejavnike razvoja športne identitete ter poiskati njihovo povezanost z vrhunskimi dosežki, da bi na ta način našli aplikativne možnosti za sistematično podporo in pomoč pri izgradnji športnikove športne identitete ter tako posledično pomagali k dvigu vrhunskih dosežkov v športu. V projekt bo vključenih 300 odraslih kategoriziranih športnikov in športnic. Uporabljen bo širok psihodiagnostični instrumentarij ter anketni vprašalniki za zbiranje podatkov o športnikovi osebnosti, motivaciji, vrednotah, socialno-ekonomskem statusu, zdravju ter drugih spremenljivkah, ki se dotikajo športnikovih materialnih in drugih pogojev za delo in trening. Poznavanje značilnosti razvoja športnikove športne identitete je v sodobnem pojmovanju vrhunskega športa, ki nima več samo ozkega individualnega pomena športniku samemu, pač pa prispeva tudi k skupni in nacionalni identiteti, ključnega pomena. Nova spoznanja bodo omogočila možnost uporabe različnih sistemov zunanje podpore k razvoju vrhunskega športa, vrhunskih športnikov in njihovih dosežkov ter posledično njihove športne identitete.
sicris.izum.si/search/prj.aspx