Fakulteta za šport

Kineziologija monostrukturnih polistrukturnih in konvencionalnih športov

  • Kineziologija monostrukturnih polistrukturnih in konvencionalnih športov

  • Koda P5-0147
  • Datum 01.01.2014 - 31.12.2016
  • Financer Javna agencija za raziskovalano dejavnost
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

Raziskovalne vsebine programa »Kineziologija monostrukturnih polistrukturnih in konvencionalnih športov« bodo povezane z problematiko modeliranja  tekmovalne uspešnosti in procesi priprave športnikov.  Gre za izrazito interdisciplinarni področji, ki jih bomo proučevali s pomočjo družboslovnih, prirodoslovnih, humanističnih, tehničnih in medicinskih znanstvenih disciplin. V svetu je razvoj metod in tehnologij za načrtovanje, spremljanje in diagnosticiranje transformacijskih procesov športnikov vse bolj intenziven. Vloga kineziološke znanosti je v ustvarjanju novih, relevantnih informacij in uporabi le-teh v procesu treniranja športnikov na različnih kakovostnih in starostnih stopnjah. Programska skupina je že do sedaj v okviri Inštituta za kineziologijo in Inštituta za šport na Fakulteti za šport v Ljubljani razvila nekatere nove metodološke pristope v smeri modeliranja potencialne uspešnosti športnika in transformacijskih postopkov v izbranih športnih panogah, ki so bili predstavljeni tudi v mednarodnem prostoru na številnih kongresih in simpozijih. Nekatere nove pristope, metode in tehnologije smo že implicirali v proces treninga športnikov. Na ta način smo izboljšali predvsem diagnostične postopke s katerimi ugotavljamo potecialno tekmovalno uspešnost in učinkovitost raznih metod procesa treninga. Bodoči razvoj modela uspešnosti in  programiranja procesov treninga športnikov bo vse bolj odvisen od kvalitete tehnologij in postopkov za ugotavljanje motoričnih, morfoloških, biomehanskih, neurofizioloških, biokemijskih, psiholoških in socioloških dejavnikov in  parametrov. Pri tem bodo sodelovali specialisti posameznih strokovnih in znanstvenih področij. Zmanjšati nivo slučajnosti in drugih naključnih dejavnikov je za športno prakso zelo pomembno, še zlasti za naše slovenske razmere, ko imamo relativno zelo majhen biološki potencial kvalitetnih  športnikov. Nedvomno sta šport v najširšem družbenem pomenu in tekmovalni šport izjemno pomembna elementa pri ohranjanju in razvoju nacionalne identitete in kulturne samobitnosti (Kovač, 2006). Slovenski vrhunski šport je v nekaterih športnih panogah visoko mednarodno konkurenčen. Slovenski športniki osvajajo kolajne na največjih in najpomembnejših tekmovanjih kot so olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva (Iztok Čop,  Luka Špik, Primož Kozmus, Matic Osovnikar, Petra Majdič, Aljaž Pegan, Mitja Petkovšek, Marija Šestak, Brigita Langerholc, Miran Vodovnik in drugi). Obstaja resna nevarnost, če tega segmenta športa ne bo ustrezno suportirala športna znanost in stroka, ne bomo mogli več slediti tempu razvoja razvitih držav. Športni dosežki, zlasti vrhunski danes niso več plod entuzijazma, slučajnih dejavnikov in improvizacije, ampak so produkt znanstvenih spoznanj, visokega strokovnega znanja, novih metod in tehnologij treniranja.

Predmet proučevanja kineziologije na področju gibalne kulture je človek. Sleherno človekovo gibalno obnašanje je mogoče z ustreznimi merskimi postopki in metodami pojasniti bolj ali manj eksaktno ovrednotiti v prostoru in času. Različne modalitete gibanja lahko definiramo na osnovi morfoloških značilnosti, anatomskih in funkcionalnih značilnosti, biomotoričnih sposobnosti, spretnosti in znanj, psihosocialnih lastnosti  ter biomehanskih značilnosti. Zato moramo fenomen gibanja in športa opredeljati  z vidika holističnega antropološkega pristopa. Osnovni namen kineziologije je opisati in pojasniti pojem gibalne kulture ter opredeliti njen pomen za dvig kvalitete življenja posameznika in družbe v celoti. Fakulteta za šport ima osrednjo vlogo v okviru nacionalnega programa športne znanosti na slovenskem. Njena osrednja naloga je, da s pomočjo znanstvenih metod dela sistematično proučuje fenomen športa, ki je mnogo več kot samo rezultat športnikov temveč kulturni in sociološki pojav z vsemi vrednostnimi sestavinami. Delovanje programske skupine bo z organizacijskega in vsebinskega vidika potekalo v obliki posameznih podprojektov, ki jih bodo vodili zadolženi člani skupine.