Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009

  • Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009

  • Koda 3211-08-000240
  • Datum 01.01.2008 - 31.03.2009
  • Financer ESS
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
  • Nosilec prof. dr. Stojan Burnik
Povzetek

 “Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.”  

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani je na javnem razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z naslovom »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009« uspešno pridobila sredstva za izvedbo projekta z naslovom »Bolonjska prenova prvo-, drugo- in tretjestopenjskih univerzitetnih programov Fakultete za šport«. Namen projekta: Vzpostaviti nove študijske programe na vseh treh stopnjah in zagotoviti večjo konkurenčnost naših diplomantov, magistrov in doktorjev. V dosedanjem študijskem programu so se študentje izobraževali po enotnem programu na vseh stopnjah, vendar potrebe trga dela narekujejo večjo specializacijo, zaradi česar smo se odločili za nadomestitev sedanjega študija v štiri prvostopenjske, štiri drugostopenjske in enega tretjestopenjskega. Na prvostopenjski ravni nameravamo izvajati univerzitetne študijske programe Športna vzgoja, Športno treniranje, Športna rekreacija in Kineziologija, na drugostopenjski ravni bomo izvajali magistrske študijske programe Športne vzgoje, Kineziologije, Športnega treniranja in Managementa športa, ki je medfakultetni drugostopenjski študijski program Fakultete za šport in Ekonomske fakultete. Na tretjestopenjski ravni bomo izvajali doktorski študij Kineziologije. Pri izdelavi novih študijskih programov smo posebno pozornost namenili zagotavljanju vseživljenjskega učenja, saj smo hkrati s študijskimi programi začeli oblikovati tudi programe strokovnega spopolnjevanja. Na ta način bodo lahko diplomanti, ki v času študija niso uspeli pridobiti kompetenc na določenem področju, ustrezne vsebine absolvirali v obliki seminarjev in delavnic Centra za strokovno spopolnjevanje Fakultete za šport. Novi študijski programi bodo spodbujali mobilnost študentov, saj je v vseh programih zagotovljena najmanj deset odstotna prosta izbirnost, v okviru katere bodo lahko študentje izbirali tudi predmete drugih evropskih fakultet z istega področja, na drugi strani pa pospešeno podpisujemo medfakultetne sporazume o izmenjavi študentov in učiteljev s tujimi univerzami ter se dogovarjamo o vzajemnem priznavanju študijskih obveznosti ter poenotenem vrednotenju s ECTS točkami. Aktualni rezultati projekta: Svet RS za visoko šolstvo je z dnem 25.11.2008 izdal soglasje za  nove študijske programe prve stopnje  (un./3l.) Fakultete za šport. Fakulteta za šport je pridobila soglasje za študijske programe: Kineziologija, Športna vzgoja, Športno treniranje in Športna rekreacija.