Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Meter matters

  • Meter matters

  • Koda 101050372
  • Datum 01.06.2022 - 31.05.2024
  • Financer Evropska komisija - Erasmus+
  • Organizacija Fakulteta za šport
  • Nosilec prof. dr. Mojca Doupona
Povzetek

Z:\INTERNET-LCD\2023-04-06 Meter matters

Projekt Meter Matters bo raziskoval področje vključevanja v šport z namenom:

✔️ predlagati ustrezna merila za sofinanciranje športnih programov, v katere so vključeni športniki raznolikih zmožnosti v večinskih športnih sredinah in

✔️ predlagati model sofinanciranja vključevanja vseh v šport na nacionalni ravni.

Na podlagi nekaterih raziskav na področju vključevanja v športu in uspešnega projekta Erasmus+ "Spodbujanje socialne vključenosti oseb z motnjami v duševnem razvoju prek športa" so že znana nekatera pomembna dejstva:

✔️ katere so skupine športnikov, ki so vključene v različne športne programe (ljudje raznolikih zmožnosti, ljudje s težavami v duševnem zdravju, nekdanji vrhunski športniki, starejši športniki - veterani idr.);

✔️ katere vrste inkluzivnih športnih programov obstajajo (rehabilitacijski, rekreativni, tekmovalni);

✔️ različna področja izvajanja inkluzivnih športnih programov (šport, družabni klubi, zdravstveni domovi, poslovna okolja itd.).

Enakopravno vključevanje vseh ljudi v športne dejavnosti je z vidika nacionalnih in mednarodnih smernic zapisano v nekaterih konvencijah in strategijah na področju športa, pa tudi človekovih pravic, socialne varnosti, telesnega in duševnega zdravja, arhitekture, okolja in javne uprave (Bela knjiga o športu, Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, Evropska strategija o invalidnosti, Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030, Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, Akcijski program za invalide 2022−2030, Unija enakosti: strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030 idr.)

V praksi že prepoznavamo izvajalce inkluzivnih športnih programov. Najdemo tudi nacionalno zakonodajo, ki podpira vključujočo udeležbo. Leta 2018 je bila izvedena zanimiva raziskava, objavljena v publikaciji EU Publications z naslovom »Mapping on access to sport for people with disabilities«, v kateri najdemo veliko koristnih informacij za naš projekt, med katerimi lahko preberemo: ... "zaradi kompleksnega nabora virov ter različnih struktur upravljanja in vodenja v državah članicah je bilo v okviru te raziskave majhnega obsega težko opredeliti skupne ravni financiranja, namenjene športni udeležbi invalidov. Vendar pa pregledi držav kažejo, da se v EU močno razlikujejo ravni financiranja, namenjenega programom športne udeležbe."

Ugotavljamo, da obstaja razkorak med prakso in smernicami EU glede trajnostne podpore programom vključujočega športa v obliki sofinanciranja iz državnih in lokalnih (občinskih) sredstev. Opažamo precejšnjo nepreglednost pri urejanju področja. Glede na to, da obstajajo tako ustrezni programi kot  vključujoča zakonodaja in politike, menimo, da se razlog za manjkajoči člen odraža v nerazvitih merilih za merjenje vključenosti v šport.

Večinski športni programi se običajno sofinancirajo na podlagi množičnosti (število vključenih športnikov) in uspešnosti (športni rezultat). Na področju vključevanja v šport pa merila ne morejo biti enaka, saj gre že v osnovi za manjšo populacijo. Na svetu je trenutno več kot 2 milijardi invalidov, kar je 37,5 % svetovnega prebivalstva. Cilji vključevanja v športu v prvi vrsti niso osredotočeni na tekmovalne rezultate, temveč na odpiranje enakih možnosti za vse, ne glede na psihofizične sposobnosti.

V programu Erasmus+ Meter Matters bomo s pomočjo fokusnih skupin in intervjujev s strokovnjaki s področja vključevanja v športu iskali merila za sofinanciranje vključevanja v športu.

 

Tabela aktivnosti projekta "Meter Matters":

8. - 12. 1. 2024

ČETRTO SREČANJE V PLANICI

Četrto srečanje projekta Meter Matters je potekalo v Planici, Slovenija, od 8. do 12. januarja 2024. Udeležilo se ga je 11 sodelavcev iz treh držav partneric. Obravnavali smo predlog modela za financiranje socialne vključenosti v športu na nacionalni ravni, se dogovorili o pripravi brošure, razpravljali o izvirnem članku o kriterijih za sofinanciranje socialnega vključevanja v športu.  Začeli smo tudi s pripravami na izvedbo okroglih miz, kjer bomo v mesecu aprilu predstavili rezultate projekta.

Kriteriji za predlog modela financiranja socialne vključenosti v športu na nacionalni ravni vključujejo naslednja področja: (1) TRAJNOST, (2) USPEŠNOST, (3) DRUŽABNOST (Stališče), (4) STALIŠČE DO VKLJUČEVANJA, (5) KOMPETENCE ter (6) DOBRO UPRAVLJANJE. Izbrane kriterije bomo v novem projektu, ki smo ga poimenovali Meter Matters 2.0, testirali na večjem vzorcu.

Meter_Matters_Erasmus_Planica_3

Meter_Matters_Erasmus_Planica_4

Meter_Matters_Erasmus_Planica_6

3. 7. 2023

TRETJE SREČANJE V BUDIMPEŠTI

Tretje srečanje projekta Erasmus+ Meter Matters je potekalo v Budimpešti na Madžarskem od 5. do 6. junija 2023. Srečanja so se udeležili vsi partnerji, t. j. 10 udeležencev iz Madžarske, Portugalske in Slovenije. Delo je bilo usmerjeno v obdelavo podatkov, pridobljenih v intervjujih z odločevalci ter v fokusnih skupinah s športniki, trenerji, socialnimi delavci, starši, prostovoljci, vodji klubov in z vodji vključujočih športnih programov. Naslednji projektni sestanek bo v Ljubljani, januarja 2024. Dotlej se bo pripravljala objava dveh člankov in knjižice s predlogi ustreznih kriterijev za sofinanciranje programov socialne vključenosti v športu ter modela sofinanciranja na nacionalni ravni, ki ga bo možno prilagajati stanju v državah EU.

MM1

 

MM2

3. 2. 2023

DRUGO SREČANJE V COIMBRI

 Drugo srečanje projekta Meter Matters je potekalo v Coimbri na Portugalskem od 31. januarja do 2. februarja 2023. Srečanja so se udeležili vsi partnerji (12 udeležencev).

1. Pregledni članek in definicija socialne vključenosti v športu

Skupaj smo v procesu nastajanja definicije obdelali nekatera imena in se dogovorili za skrajšano objavo. Skrajšana verzija članka bo predvidoma objavljena v reviji Kinesiologica Slovenica leta 2023.

 2. Priprava na razgovore in načrt izvedbe

Vsaka država opravi 2-3 intervjuje z nacionalnimi strokovnjaki za vključevanje in športno politiko. Vsaka država je odgovorna za analizo vsebine na podlagi razvitih vprašanj.

 3. Priprava na delavnice/fokusne skupine in načrt izvedbe

Število fokusnih skupin smo iz predvidenih 2 nadgradili na 3 skupine: (1) vodje/direktorji klubov, (2) trenerji, socialni delavci, psihologi, drugi tehniki in starši/skrbniki ter (3) športniki z motnjami v duševnem in razvoju. . Skupno pričakujemo približno 100 udeležencev.

 4. Razširjanje

Postavili smo spletno stran projekta http://metermattersinsports.eu/ , kjer bodo predstavljeni vsi rezultati. V načrtu je tudi FB profil. Udeležencem delavnic, ki bodo potekale v aprilu, bomo razdelili letake z osnovnimi informacijami o projektu.

 20230201_162656

 

Participants TPM 2 Coimbra

Naslednje načrtovano srečanje bo v Budimpešti 5. in 6. junija 2023.

24. 11. 2022

Tretji sestanek na daljavo je potekal 24. novembra 2022. Glavna tema je bila organizacija drugega srečanja, ki bo januarja 2023 v Coimbri. Pregledali smo tudi vprašanja za intervjuje, ki jih je pripravila portugalska ekipa in ki jih bomo izvedli v naslednji fazi.

Dogovorili smo se, da bo srečanje potekalo od 31. januarja do 3. februarja 2023. Gostila nas bo Univerza v Coimbri v sodelovanju z APPDA Coimbra.

Pripravili smo kratko novico o naših prvih dveh srečanjih, ki so jo lahko delili vsi partnerji. Portugalska ekipa je izdelala zbirko spletnih objav projekta, kar je odličen vodnik za vsakega partnerja. Dogovorili smo se še, da bo Specialna olimpijada Slovenije pripravila spletno stran projekta, Specialna olimpijada Madžarske pa bo poskrbela za letake udeležencev fokusnih skupin.

Portugalska ekipa je predstavila obstoječa merila sofinanciranja v športu s poudarkom na socialnem vključevanju ter pregled člankov, ki se nanašajo na definicijo socialnega vključevanja v športu. Ugotovili smo, da pomanjkanje definicije otežuje oblikovanje dobre politike, po drugi strani pa obstajajo jasne metodologije za preučevanje vključevanja v športu.

Naslednje zoom srečanje bo potekalo 15. decembra 2022.

Četrto srečanje na daljavo projekta Erasmus+ Meter Matters je potekalo 15. decembra 2022. Glavni predmet srečanja je bila predstavitev obstoječih kriterijev sofinanciranja inkluzije v športu s strani partnerjev iz Madžarske in Slovenije, ključnih poudarkov za določitev definicije socialnega vključevanja v športu ter predstavitev ideje spletne strani.

Orsolya je predstavila obstoječa merila za sofinanciranje vključevanja v šport na Madžarskem, Viktorija pa v Sloveniji.

Urška je nadaljevala s predstavitvijo ideje nove spletne stran projekta.

Dogovorili smo se, da bomo za udeležence fokusnih skupin in vse ostale udeležence okroglih miz izdelali letake v angleškem, madžarskem, portugalskem in slovenskem jeziku. Predstavljena bo tudi splošna ideja projekta Erasmus+ Meter Matters.

Alain in Viktorija sta predstavila ugotovitve pregledanih člankov na temo definicije socialne vključenosti v športu. Povzetek bo narejen do konca decembra in bo objavljen v portalu EC.

Vprašanja za vse tri vrste fokusnih skupin bomo oblikovali na srečanju v Coimbri.

Naslednje zoom srečanje bo potekalo 11. januarja 2023.

Peto srečanje na daljavo projekta Erasmus+ Meter Matters je potekalo 11. januarja 2023. Glavni namen tega srečanja je bil pregled članka in določitev končnega dnevnega reda za srečanje v Coimbri.

Pregledni članek na temo definicije socialnega vključevanja v športu bomo objavili v reviji Kinesiologia Slovenica. Obstoječa merila za sofinanciranje inkluzije v športu in splošen pregled financiranja na Madžarskem, Portugalskem ter v Sloveniji bomo vključili v znanstveni članek po zaključeni raziskavi.

Dnevni red drugega srečanja v Coimbri je bil nekoliko spremenjen na način, da bomo več poudarka namenili fokusnim skupinam. Udeležencem srečanja bomo poslali vabila s predlaganim dnevnim redom.

Ekipa se je dogovorila tudi o novem logotipu projekta, ki je nastal ob vzpostavljanju uradne spletne strani projekta Meter Matters. Domena bo vsebovala ime projekta in besedo šport. Gostovanje in domena bosta vplačana za 5 let vnaprej.

Naslednje srečanje bo v Coimbri od 31. januarja do 3. februarja 2023.MM20. 10. 2022

Drugi sestanek projekta Meter Matters na temo “Elaborat kriterijev in modela za sofinanciranje inkluzije v športu” je potekal 20. oktobra 2022.  Glavni namen tega sestanka je bil pregled obstoječih kriterijev za sofinanciranje v športu v vsaki državi.

Portugalski partnerji so predstavili dokument z informacijami o nacionalnem programu Šport za vse. Vključili so smernice, cilje, ciljno populacijo, podporo, itd. Predstavili so tudi Nacionalno strategijo za inkluzijo oseb z invalidnostjo. Ugotovili so, da manjkajo kriteriji za opredelitev oseb z invalidnostjo in se o sofinanciranju odloča skupaj z Nacionalnim inštitutom za rehabilitacijo.

Vsi partnerji so prišli do spoznanja, da ni baze, v kateri bi bili zbrani kriteriji za sofinanciranje v športu in so podatki o tem pomanjkljivi po vsej Evropi. Občasno so financirani projekti ali dogodki, a to ni sistematizirano. Kriteriji za sofinanciranje so na Portugalskem in Madžarskem dobro definirani le v sklopu olimpijskih in paralimpijskih komitejev. Pri njih najdemo tudi strategije in primere dobre prakse.

Kmalu bo objavljena pomembna knjiga za projekt Meter Matters, v kateri bodo zbrani uporabni podatki. Vključuje različne evropske države in predstavlja aktivnosti oseb z invalidnostjo in nacionalno statistiko o invalidnosti.

Članek bo vseboval definicijo inkluzije v športu, del z obstoječimi kriteriji v vsaki državi ter pojasnilo o razlikah med inkluzijo in integracijo.

Naslednji zoom sestanek bo 24. novembra 2022.

Zoom meeting 20.10.2022_1

14. 9. 2022

Prvi Zoom sestanek projekta “Meter Matters” na temo “Elaborat kriterijev in modela za sonfinanciranje inkluzije v športu” je potekal 14. septembra 2022. Glavni namen tega sestanka je bilo iskanje obstoječih kriterijev sofinanciranja inkluzije v športu v vsaki državi.

Za definicijo inkluzije je bilo predhodno zagotovljenih nekaj člankov, ki bodo analizirani s sistematičnim pregledom literature, z namenom raziskovanja in obravnave obstoječih člankov na to temo. Vse države morajo do naslednjega sestanka zagotoviti pisne informacije o svojih obstoječih kriterijih za sofinanciranje inkluzije v športu. Glavni namen je pridobitev informacij o kriterijih in splošnem proračunu.

Zaključni članek WP2 bo objavljen v strokovnih revijah.

Zoom meeting 14.9.2022_1

22. 6. 2022

22. junija je v Ljubljani potekal uvodni sestanek projekta Metter Matters, ki ga je gostila Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, koordinatorica projekta. Partnerjem iz Slovenije in Portugalske je bil predstavljen projekt, ki bo trajal do konca maja 2024. Univerza v Coimbri, Portugalska, APPDA Coimbra - Associacao Portuguesa para as Perturbacoed do Desenvolvimento u Autismo de Coimbra in Specialna olimpiada Slovenije so skupaj s koordinatorjem pregledali vsebino in strukturo projekta, saj so bili partnerji iz Madžarske - Univerza za telesno kulturo in Specialna olimpiada Madžarska predstavljeni že v začetku junija.

Meter Matters-prvi sestanek 2022