Skoči na vsebino

Številka 3 in 4 2008

Povezanost turizma in športa ter njun vpliv na celovito ravnovesje sodobnih nomadov


Matej Majerič, Janko Strel, Marjeta Kovač
Analiza znanja o športni dejavnosti učencev in učenk po šestih letih obveznega šolanja


Prispevek predstavlja analizo znanja učencev o športni dejavnosti po šestih letih obveznega šolanja glede na spol in vrsto znanja. Vzorec merjencev je reprezentativen za Slovenijo in je vključeval 184 učenk in 222 učencev. Vprašalnik je sestavljalo 40 testnih nalog, ki so zajele vsa bistvena vsebinska področja iz učnega načrta za športno vzgojo v drugem triletju osnovne šole. S šestnajstimi smo preverjali splošno teoretično znanje, s štiriindvajsetimi pa znanje o posameznih športih. Z analizo variance smo ugotovili, da je med učenci in učenkami ni pomembnih razlik v znanju. Podrobnejša analiza je pokazala, da statistično značilno več znanja izkazujejo učenke v vsebinskem sklopu Zakonitosti športne vadbe in njeni vplivi na človeka. Čeprav razlike niso statistično značilne, so učenke pri splošnih športnih znanjih dosegle večje število pravilnih odgovorov kot učenci, ti pa so dosegli večje število točk pri specifičnih športnih znanjih, povezanih z igrami z žogo. Navedeno kaže, da učitelji pri športni vzgoji posredujejo enake teoretične vsebine ne glede na spol učencev, posredovanje teoretičnih vsebin pa je glede na izkazano zanje učencev ustrezno.

Članek v polni obliki/pdf


Ključne besede: športna vzgoja, drugo triletje, teoretično znanje, spol učencev.


Boštjan Jakše
Videoanaliza v vrhunski košarki z vidika priprave na nasprotnika


Preučevanje nasprotnika v vrhunski košarki je že vrsto let trenerjevo vsakdanje opravilo. Današnja posodobljena programska oprema za videoanalizo predstavlja primerno orodje za metodično pripravo sestankov o značilnostih nasprotnikove ekipe. Podrobnost analize je odvisna od kopice medsebojno povezanih dejavnikov, med katerimi so ključni dostopnost ustrezne tehnologije, ki omogoča sosledje postopkov za izdelavo videoanalize, pomembnost tekme, kvaliteti obeh moštev in ne nazadnje tudi časovna omejenost. Slednja je povezana z razpoložljivostjo kadrov v strokovnem timu in organizacijo priprave na nasprotnika. V grobem, sistematična priprava sestoji iz dveh do treh teoretičnih sestankov, praktične implementacije bistvenih poudarkov na večernih treningih, izročitve selektivnega video materiala svojim igralcem, ločeno po igralnih pozicijah, ter izrisu bistvene nasprotnikove kombinatorike s protitaktiko na »taktični obrazec« kot tudi na tablo v slačilnici. Najpomembnejša pri celotni pripravi na nasprotnika je skrb za ravnotežje med preučevanjem njegove in izpopolnjevanjem lastne igre neodvisno in soodvisno od njega. Kazalci uspešnosti preučevanja značilnosti nasprotnikove igre so vidni v napredku celotnega moštva in posameznika samega ter razvoju košarkarske igre nasploh.

Članek v polni obliki/pdf


Ključne besede: vrhunska košarka, videoanaliza, preučevanje nasprotnika


Dušan Dimič
Naloge obrambnih igralcev ob prekinitvah nogometne igre


V prispevku so predstavljene naloge obrambnih igralcev ob prekinitvah nogometne igre. Podrobno so opredeljene vloge posameznih obrambnih igralcev pri strelu iz kota. Pomembna je pravilna postavitev vratarja, ki je odvisna od njegovih predvidevanj glede leta žoge v območje bližnje ali oddaljenejše vratnice. V okviru nalog obrambnih igralcev v polju so le-te odvisne od vrste strelov iz kota. Naloge obrambnih igralcev in njihove postavitve v polju so v primerih dolgih strelov iz kota drugačne kot v primerih kratkih strelov iz kota. Načini branjenja v primerih strelov iz kota so seveda različni, potrebno pa jih je prilagoditi sposobnostim obrambnih igralcev.

V prispevku so podrobneje opredeljene tudi naloge obrambnih igralcev v polju pri metu žoge iz outa ter naloge in postavitve obrambih igralcev in vratarja pri dolgem metu žoge iz outa. Posebne naloge in postavitve pa so dodeljene obrambnim igralcem v primerih prostih strelov v bližini kazenskega prostora.

Uspešno posredovanje obrambnih igralcev pri prekinitvah nogometne igre vodi v nedoseganje zadetkov nasprotnika, kar ugodno vpliva na moštveno zaupanje v lastne sposobnosti.

Članek v polni obliki/pdf


Ključne besede: nogomet, naloge obrambnih igralcev, trener


Aleš Bezjak, Branko Škof and Stanko Štuhec
Kinematic analysis of the passage over a water-jump in a 3,000 m steeplechase


Performance in a 3,000 m steeplechase is based on specific physical fitness, an efficient technique of the running stride, the passage over a barrier and especially the passage over a water-jump.
The present kinematic analysis which was conducted based on video recordings of four elite runners’ competitive performances provides an accurate quantitative description of all key phases of the passage over a water-jump.
It was established that individual phases of the passage over the water-jump were carried out differently by different players. The specificity of the passage is particularly evident in the phase of the take-off from the barrier and the landing in a water pit.

Članek v polni obliki/pdf


Ključne besede: athletics, running technique, steeplechase


Mateja Videmšek, Suzana Mlinar, Maja Meško and Damir Karpljuk
Športne poškodbe učencev in dijakov pri športni vzgoji in v prostem času


Namen raziskave, ki je sestavni del ciljnega raziskovalnega projekta Preprečevanje športnih poškodb v RS, je bil ugotoviti pogostost pojavljanja poškodb v osnovnih in srednjih šolah, v prostem času in pri športni vzgoji v šoli, pri skupinskih in individualnih športih. V vzorec anketirancev smo zajeli 2842 učencev iz devetih osnovnih šol in 1235 dijakov iz petih srednjih šol iz Slovenije. Podatki so bili obdelani s statističnim programom SPSS; izračunali smo frekvence in kontingenčne tabele. Rezultati so pokazali, da se je poškodovalo bistveno več učencev in dijakov v prostem času kot pri športni vzgoji. Dekleta so se bolj pogosto poškodovala pri športni vzgoji pri skupinskih in individualnih športih ter v prostem času pri individualnih športih, fantje pa v prostem času pri skupinskih športih. Pri skupinskih športih so se v prostem času učenci in dijaki najpogosteje poškodovali pri nogometu, pri športni vzgoji pa pri odbojki, ki ji tesno sledita košarka in nogomet; pri individualnih športih so se učenci in dijaki v prostem času najpogosteje poškodovali pri kolesarjenju in rolanju, pri športni vzgoji pa pri atletiki.

Članek v polni obliki/pdf


Ključne besede: poškodbe, športna vzgoja, prosti čas, individualni športi, skupinski športi, učenci, dijaki, spol


Masleša Samo and Damir Karpljuk
Proces dehidracije in rehidracije pri judu


Pri judu je tekmovalna uspešnost povezana tudi s telesno težo, oz. težnostno kategorijo. V mnogih primerih pride pri športnikih do odrekanja hrani, pijači, spancu, …, kar se v primeru zmage hitro pozabi. Velikokrat se pri športnikih pojavijo različne težave, ki so posledice nesmotrnega in brezbrižnega ravnanja z lastnim telesom in se praviloma kopičijo toliko časa, dokler se ne pokažejo številni simptomi, da je z našim zdravjem nekaj narobe. Vendar tudi tedaj, marsikateri športnik ne posluša lastnega telesa in še naprej negativno deluje na svoj organizem.

Članek v polni obliki/pdf


Ključne besede: nadomeščanje tekočine, termoregulacija, stres


Tomaž Pavlin
Razvoj športnega objekta na primeru hale Tivoli


V času centralizacije športnih objektov v Ljubljani v imenu racionalizacije stroškov, lastništva, a tudi politično-kadrovskega kupčkanja, se odpira vprašanje simbioze športnega kluba, športa in športnega objekta. Marsikateri objekt je nastal zaradi organiziranja in delovanja kluba in njegove športne prakse in težnje po konsolidaciji in strokovnemu oz. športnemu (tekmovalnemu) napredku. V vsakdanji praksi se je razvil specifičen odnos med klubi in upravljavci objektov, ali pa je klub celo bil neformalni upravljavec objekta, medtem ko ga centralizacija postavlja v nov ekonomski položaj in marsikateri manjši klub bo dolgoročno lahko utrpel posledice omenjenega občinskega akta. V pričujočem članku bomo osvetlili evolucijo nekdanjega športno-arhitekturnega športnega »čudeža« Ljubljane, »Hale Tivoli«, športnega ploda socialističnega telesnokulturnega in družbenega planiranja, ki v športu ni zasledovalo produkta in v dvorani ne tržno usmerjenega objekta pač pa družbeno koristno socialno storitev in njen obči in športni napredek ter promocijo družbenega okolja. Razvoj »Hale« je vezan na delovanje in športno uveljavitev ljubljanske zeleno-bele Ilirije, ki si je del športnih igrišč uredila pod Cekinovim gradom. V naši krajši razpravi spremljamo dve kronološki obdobji, prvo do leta 1941, sledeč arhivskemu gradivu že omenjenega kluba in drugo, dobro desetletje po drugi vojni. Na eni strani je razvoj objekta glede na razvoj kluba, ko je primarna pobuda za športno investicijo zasebna, ki pa v določenem trenutku finančno ne zmore več zahtevnejše tehnične investicije, medtem ko načrtovanje športnega objekta po drugi vojni pade v socialistični družbeni razvoj in je del urbanega mestnega razvoja.

Članek v polni obliki/pdf

 


Ključne besede: šport, športni klub Ilirija, Stanko Bloudek, športni objekti, Cekinov grad, Ljubljana