Trener mentor - na daljavo

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


8 + 9 =

Termini: 7.5.2020 - 25.1.2021

Koordinator: CVUŠ

Trajanje: 300 ur

Število razpisanih mest: 25

Število prostih mest: 2


Opis:

PRIREDITELJ

Olimpijski komite Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v dveh delih. Prvi del bo izveden na daljavo (preko ene od aplikacij za predavanje na daljavo MS Teams ali Zoom). Preostanek bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE TEČAJA

Trajanje prvega dela tečaja na daljavo je razvidno iz URNIKA.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je dr. Janez Vodičar.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Skladno s cilji Nacionalnega programa športa v RS 2014-2023, povečati kakovost dela v športu. Program bo vplival na izboljšanje kakovosti dela v vrhunskem športu. Vodja programa usposabljanja je doc. dr. Janez Vodičar, prof. šp. vzg. Program je namenjen: pridobivanju novih znanj na področju trenažnih in splošnih procesov v športu. Spoznavanju sodobnih merilnih metod in uporabe tehnologije. Raznovrstnosti pristopa k trenažnemu procesu s spoznavanjem interdisciplinarnih znanj. Prenosu znanj udeležencev na trenerje, ki delujejo na področju športa otrok in mladine. Izboljšanju kakovosti dela in dvigu osebnostnih lastnosti, potrebnih za delo v kakovostnem in tekmovalnem športu. V sklopu izvajanja programa bo več ciljev: Nadgradnja strokovne usposobljenosti vrhunskih trenerjev. S stalnim strokovnim spopolnjevanjem nagraditi strokovno delo trenerjev vrhunskih selekcij ali posameznikov. Povezati skupne metode procesov in znanja različnih športnih panog. Prenos novih znanj vrhunskih trenerjev na trenerje, ki se ukvarjajo s programi športa otrok in mladine. Prenos novih znanj in izkušenj na trenerje, ki delujejo v programu Nacionalnih panožnih športnih šol (NPŠŠ) Boljša povezanost med sorodnimi športnimi panogami na podlagi izmenjave izkušenj med trenerji. Ohranjanje ali povečanje vrhunskih rezultatov športnikov. Povečanje števila športnikov, ki se ukvarjajo z vrhunskim športom. Zagotoviti pravilno in kakovostno usmerjen trenažni proces pri prehodu iz nižje v višjo starostno kategorijo, zmanjšanje prezgodnjega zaključevanja športne kariere perspektivnih športnikov. Z novimi znanji zmanjševati športne poškodbe zaradi preobremenitve v trenažnem procesu. Nadgradnja znanj pri upravljanju v športu za potrebe vrhunskega in tekmovalnega športa. Povečanje telesno kulturnih vrednot in pomena telesne kulture v Sloveniji. Dodatna interdisciplinarna znanja, potrebna za boljšo uveljavitev športa v družbenem prostoru. Program obsega skupaj 300 ur in je sestavljen iz sedmih (7) učnih področji, razdeljenih v šestnajst (18) učnih predmetov. Učni predmeti obsegajo različno število ur od najmanj 5 do 30, in so razdeljeni na predavanja, vaje in samostojno delo (glej Preglednico 1). Nosilec posameznega učnega predmeta je odgovoren za pripravo programa predmeta ter za zagotovitev uveljavljenih strokovnjakov s predmetnega področja za predstavitev tem iz posameznega učnega predmeta. Predavanja lahko potekajo v obliki klasičnih ustnih predavanj, praktičnih delavnic ali študija na daljavo. Vaje obsegajo usposabljanja, kjer udeleženci ustrezno dokumentirano aplicirajo nova znanja pri delu s športniki in spoznavajo uporabo tehnologij za izvajanje meritev ali trenažnih procesov. Samostojno delo pod nadzorom mentorja (nosilca predmeta ali njegovega namestnika ali vodje usposabljanja), ki ga vključujejo na vajah ali izven, poteka v oblikah: študija priporočene ali druge referenčne literature, diagnosticiranja začetnega stanja športnika ali skupine športnikov, teoretične priprave in analize treninga glede na telesno pripravo športnika, uporaba sodobne tehnologije pri razvoju športnega rezultata, priprava na tekmovanje, analiza tekmovanja, izmenjava podatkov, mnenj, diskusija z drugimi strokovnjaki (neposredno ali posredno prek spletne učilnice), z obvezno refleksijo na temeljne cilje programa. Razmerja ur so lahko tudi drugačna glede na posebne primere udeležbe trenerjev na tekmovanjih ali pripravah. Urniki predavanj, praktičnih delavnic ter njihova oblika bodo v največji meri prilagojeni časovni razpoložljivosti večine trenerjev. Individualno delo lahko poteka v dogovoru z nosilcem predmeta tudi na drugih ustanovah pod nadzorom mentorja. Program je neposredno povezan s programom Nacionalnih panožnih športnih šol. Prav tako pa ga je mogoče povezati s programi usposabljanja strokovnih kadrov v nacionalnih panožnih zvezah, kakor tudi s programom občinskih panožnih športnih šol. Pri vseh povezavah z drugimi programi gre za prenos  visokokakovostnega znanja pri delu z vsemi kategorijami športnikov v kakovostnem in vrhunskem športu. V program usposabljanja za vrhunske trenerje bo vpisanih do 40 posameznikov. Zaradi aktivne vključenosti trenerjev v procese treninga in tekmovanj bo usposabljanje potekalo v prilagojenih terminih in po potrebi tudi na daljavo (prek spletnih učilnic). V dogovorjenih terminih bodo izvedena praktična predavanja in delavnice, na katere bo potrebna predhodna teoretična priprava s pomočjo priporočene literature. Samostojno delo bo potekalo pod nadzorom nosilca posameznega predmeta ali vodje programa usposabljanja.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora za uspešen zaključek usposabljanja in pridobitev naziva Trener mentor opraviti sledeče obveznosti:

 • Teoretični pisni izpit, ki ga sestavlja skupaj 42 vprašanj (7 vprašanj iz vsakega področja). Kandidat uspešno opravi teoretični pisni izpit, če uspešno odgovori na več kot 50% vprašanj posameznega področja.
 • Seminarska naloga, ki interdisciplinarno obravnava praktični primer z vidika vseh predstavljenih teoretičnih področji. Seminarska naloga in predstavitev naloge morata biti pozitivno ocenjena s strani komisije, ki jo sestavljajo trije člani in ji predseduje eden od nosilcev učnih predmetov.
 • Praksa se opravi v obliki samostojnega dela pod nadzorom nosilca posameznega predmeta.

Izpitne obveznosti se ocenjuje z »opravil« in »ni opravil«. Sofinancirani kandidati morajo opraviti vse zahtevane obveznosti najkasneje v 12 mesecih, ostali kandidati pa najkasneje v 3 letih od zaključka predavanj.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener mentor


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je 856,93€. Rok za plačilo je določen z plačilno dinamiko in je opredeljen na računu za plačilo prijavnine.

PRIJAVE

 1. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Biti mora vključen v projekt Razvoj kadrov v športu v področje »C«.
 • Izobrazba s področja vzgojno-izobraževalnega dela v športu, ali najvišja možna stopnja usposobljenosti (3. stopnja) za strokovno delo v posamezni športni panogi (2. stopnja usposobljenosti se upošteva samo v primeru, da se program usposabljanja na 3. stopnji v določeni športni panogi ni izvajal že več kot 3 leta).
 • V kolikor kandidat v procesu pridobivanja svoje usposobljenosti ni opravil splošnih predmetov skladno z 11. členom Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu mora te predmete opraviti pred izdajo diplome o usposobljenosti. in aktivno opravljanje trenerskega dela ob vpisu v program. vsaj 2 leti športno pedagoških izkušenj.
 1. Zahtevana dokazila: 
 • Potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez o vključenosti posameznika v projekt Razvoj kadrov v športu 2018-2022, sklop C.
 • Dokazilo o izobrazbi s področja vzgojno-izobraževalnega dela v športu, ali najvišja možna stopnja usposobljenosti (3. stopnja) za strokovno delo v posamezni športni panogi (2. stopnja usposobljenosti se upošteva samo v primeru, da se program usposabljanja na 3. stopnji v določeni športni panogi ni izvajal že več kot 3 leta).
 • Potrdilo kluba ali zveze o vsaj 2 letnih športno pedagoških izkušnjah.
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E-prijavo (na vrhu razpisa ter slediti navodilom, ki jih prejme po uspešno oddani E-prijavi).. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov, oziroma elektronski naslov plačnika prejel račun, ki je osnova za plačilo tečaja.

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 4.5.2020.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

URNIK prvega dela na daljavo