Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Javna objava disciplinskih ukrepov za študijsko leto 2020/2021

datum: 29.10.2021

kategorija: obvestila za študente

Spoštovani!

V skladu s prvim odstavkom 22. člena Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani, št. 014-3/2018-2 z dne 27. 3. 2018 s spremembami in dopolnitvami, ki določa, da članice Univerze vsaj enkrat letno, to je do 31. 10. za preteklo študijsko leto, s ciljem generalne prevencije na svojih oglasnih deskah in internetnih straneh objavijo seznam, koliko disciplinskih postopkov prve stopnje je bilo vodenih v minulem letu ter koliko in kateri posamični ukrepi so bili izrečeni za določeno vrsto disciplinskih kršitev, vas obveščamo, da sta bila zoper študente Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport v študijskem letu 2020/21 vodena dva disciplinska postopka prve stopnje.

Pri obeh primerih je bila ugotovljena disciplinska kršitev: prevara pri preverjanju znanja pri predmetu Razvojna psihologija.

Kot glavni disciplinski ukrep je bila v obeh primerih izrečena prepoved opravljanja izpita za obdobje enega izpitnega roka, kot stranski disciplinski ukrep pa izrečen ukrep nudenja pomoči na UL FŠ.

S spoštovanjem,

DEKAN UL FŠ

prof. dr. Damir Karpljuk